Aller au contenu

Paraguwee

Pɩlɩɩna Wikipediya
Paraguwee
Paraguay

Paraguwee tɛlɛŋa

Paraguwee Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Paraguwee Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Horacio Cartes
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 406,752 km²
Samaɣ ñʋʋ: 7,012,433 (2015)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 17.2 km²
Internet nimaɣ: .

Paraguwee kɛna Amerika nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ lɩm teŋu nakʊyʊ lɩm ɛɛwadɩɣ kɩ-taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛna hɔpɔlɩŋ sɔsɔŋ nɩɩlɛ nɛ Paraguwee pɔɔ tɛyɩna ɛ-nɩɩlɛ ɛhɛkʊ taa: wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa (peeɖe ɛyaa kɩlɩ ɖɔʊ) nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ hɔɔlʊʊ.

Ajɛya wena acɔ ɛjaɖɛ nɛ ata yɔ anaa lɛ Pireeziili, PoliiviiArizantini. Paraguwee walanzɩ taa wɛ 406 752 km2 nɛ ɛyaa 6 459 058 pɩnaɣ 2011 taa. Tɛtʊ sɔsɔtʊ kɔyɔ Asunsiyɔɔ. Paraguwee ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ kɩfalʊ payaɣ se Horacio Cartes nɛ ɛ-tɛɛ ñɩnʊʊ yɔ Juan Afara.