Paraamiini

Pɩlɩɩna Wikipediya

Paraamiini kɛ wonuu wazaɣ ñɩŋgʊ siŋŋ. Ŋgʊʊ pesekɩɣna kaaŋ weyi ɛyʊ ɛɛpɩzɩɣ se eseɣna e-nesi ɖoŋ yɔ. Paa ɛyaa ɛtalɩ naanza yaa kagbaanzɩ nɛ paapɩzɩɣ se peseɣ kaaʊ yuŋ ñɩŋgʊ nakʊyʊ yɔ, ɛyʊ kʊɖʊm yaa ɛyaa naalɛ pɩzɩɣ peseɣ-kʊ nɛ paraamiini.

Ɛzɩma pesekiɣ kaaʊ yuŋ ñɩŋgʊ nakʊyʊ nɛ paraamiini ? Pataɣ lone kaaʊ ŋgʊ kɩ-tɛɛ. Pʊwayɩ lɛ, pakpaɣ paraamiini nɛ pasʊzɩ lone nɖɩ ɖɩ-tɛɛ nɛ kɩmalɩna kaaʊ ŋgʊ kpam. Pʊwayɩ lɛ, pakpaɣ pɩyɛ naɖɩyɛ nɛ patɩlɩ paraamiini wayɩ. Pɩyɛ nɖɩ ɖɩkɩŋna paraamiini ɖoŋ. Pañɩkɩɣ paraamiini yɔɔ lɛ, pɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩlɩɣna paraamiini nɛ pɩ-tɛɛ nɛ piyele paraamiini nɔɔ seɣ kaaʊ. Ɖenɖe pɩyɛ teliɣ paraamiini nɛ ŋwolo ŋtalɩ ɖenɖe pañɩkɩɣ kʊ-yɔɔ nɛ peseɣ kaaʊ yɔ payaɣ se paramiini nesi.

Tɔmbiye ɖɩnɛ ɖɩlɩna Fransɩɩ kʊnʊŋ barre à mine.