Aller au contenu

Panzuli

Pɩlɩɩna Wikipediya

Panzuli kɛŋna Kambii ɛjaɖe taa tɛtʊ sʊsɔtʊ nɛ tɩ-taa ɛyaa kpɛnda 34 828 ɛlɛ pɩnaɣ 2003 taa pakalɩ ɛyaa kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, pɛwɛ 523 589.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta nɛ payaɣ-tʊ se Marib Kelekeletʊ yɔ, peeɖe ñɔtɩna Kambii pɔɔ cɔlɔ kpam. Tɩ-walanzɩ taa maɣna kilomɛtanaa 93.

Tɛtʊ tʊnɛ Piritaniki mba ñɔzɩna-tʊ pɩnaɣ 1816 nɛ pɩɩkɛnaa se palʊkɩ nɛ pakandʊʊ mba pakpakaɣ ɛyaa nɛ palakɩ-wɛyoma nɛ pɛpɛdʊ-wɛ nɛ tuuɖe taa ɛyaa yɔ.

Paalɩza tɛtʊ ndʊ lɛ, payawaɣ-tʊ se Paturist nɛ paɖʊwaɣ hɩɖɛ kɛ sɔdʊ ŋgʊ payawaɣ-kʊ se Henri Bathurst yɔ. ƐLɛ pɩnaɣ 1973 taa kɛ pɛlɛɣza-tʊ hɩɖɛ kpɛlɩ se Panzuli. Payaɣ Panzuli maliki yɔɔcɔnɩyʊ kɩfalʊ se Samba Faal.