Aller au contenu

Pantekoti ŋgbɛyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pantekoti ŋgbɛyɛ pɩkɛ fezuu kiɖeɖeu tibitu apostoloo waa tɛ ŋgbɛyɛ, pɩkɛ Ɛsɔ Tɔm Kibandʊ tɩŋɩyaa ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlɩna Amerika pasɩtɔɔr waa pa nɛ yɔ pɔ-cɔlɔ yɔ Charles Fox Parham nɛ William Joseph Seymour kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1906, pʊ-tɔbʊʊ ɛyaa mba papazɩna tɔm ndʊ.

Pasɩma ɛyaa mba nɛ mbʊ yɔ mbʊ lɛ mbʊ pɛcɛlɩ pa-tɩ siŋ Ɛsɔ Tɔm Takayaɣ kiɖeɖeɣa, ɖaɣnʊʊ lʊlʊʊ kɩfam, Fezuu Kiɖeɖeu lɩm sɔʊʊ, Fezuu Kiɖeɖeu kʊjɔŋ, lɩm sɔʊʊ sɔnzɩ kɛ ɛyʊ sʊtɩyʊ se pɩwɩlɩ ɛpɩsa tɔm kiɖeɖetu aseɣɖe tʊ, tɔm sʊsuu lɩmaɣza tʊ, ɛyʊ siɣsiɣ tʊ, weyi ɛtɛtyɩɣ cɔɔcɩ nɛ Kewiyaɣ pɔ-tɔm yɔ. Pew Research Center ñɩna nɛ kɩna se kpaɣ pɩnaɣ 2011 wɛɛ taa mbʊ pakalɩɣ ɛyaa mba yɔ patalɩ ɛyaa miiliiyɔɔ waa 279 mbʊ yɔ.

Pantekoti aŋgba sakɩyɛ wɛna a-tɛ tɔm wɩlɩtʊ yaa kpɛlɛkɩtʊ ndɩ nɛ lalaa, nɛ pañɩkɩɣ niye Ɛsɔ tɔm takayaɣ tovonum yɔɔ, nɛ ɛzɩma ɛyʊ ɛlɛɣzɩ ɛ-laŋɩyɛ pɩtɩŋna Yeesuu Krɩstʊ yɔɔ tisuu. Ɖɔkɔtɔ sɔsɔ Jackie David Johns tɔŋ se siŋ lɛ pantekoti ɛyaa sɔɔlɩ pɩtɩfɛyɩ takayasɩ maʊʊ se mbʊ pʊyɔɔ yɔ fezuu kiɖeɖeu lakɩ paa ɛzɩmta lɛ tʊmɩyɛ piŋ Ɛsɔ tɔm takayaɣ taa. Ɛyaa mba pɔ cɔlɔ lɛ ŋkatɩɣ Ɛsɔ tɔm takayasi kɩmamasɩ kɔyɔ pɔ-tɔbʊʊ ŋkatɩɣ Ɛsɔ ɖɔɖɔ nɛ mbʊ yekina nɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖikpɛndʊ kʊyʊm nɛ ɖɩnɩɣ ɛzɩma kedeŋa ɖɔŋ yɔ.

Ɖɩcɔna piŋ kɔyɔ ɛyaa mba pɛ-tɛ tisim kpeekpe yɔɔ kɛlɛ se pɩlɩna Yeesuu Krɩstʊ sɩm nɛ e-femtu ɛzɩ pepimi-ɩ pɩlaʊ taa yɔ lɛ ɛha waɖɛ se pekpeɣ kʊwɛkɩm, se ɛyaa tɩŋa nɛ Ɛsɔ peceɣ pɩtɩŋna Tɔm Kiɖeɖetu yɔɔ. Ŋgbɛyɛ ɖɩ-paɣtʊ kɔyɔ se pɔcɔ ŋyaa na-tɩ se ŋkɛ Krɩstʊ tʊ lɛ pʊpɔzʊʊ se paɖaɣnɩ-ɩ lʊlʊʊ.