Paasɔŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Paasɔŋnaa naalɛ

Paasɔŋ kɛ minziiki wonuu ŋgʋ kɩwɛ ɖasɩ hɔʋ taa yɔ. Kɩ-lɩ kpaɖʋ 14 taa Itaalii ɛjaɖɛ taa. Nɛ paya-kʋ hɩɖɛ size fagotto. Palaba-kʋ nɛ kɔɔka kɩɖala nakɛyɛ. Pa-hʋyɩ ka-taa pɔʋ, nɛ ɖeɣa ŋga keɖewa nɛ ka-ɖalakɩŋ taa makʋna ɛzɩ mɛtana 2,50 yɔ ka-saɣtʋ taa (pɩpɩzɩɣ pɩkɛ ɛrapɩlɩ tɩʋ yaa palɩssandrɩ tɩʋ).

Paasɔŋ

E-kpiya ɛ-tɩ yɔ, nɛ soo wonuu kʋnɛ kʋ-hʋlʋyʋ weyi payayɩ size paasɔŋnɩsɩ yɔ, ɛɖɔkɩ kʋ enesi kɩpanzɩ tɛɛ. Pɔnɛ loɖo wɛna hayi kiŋ, nɛ kagbanzɩ piliŋa sʋsa nɛ cikpeɣla naadozo ŋga pa-kpɩtɩna ɖama kpam nɛ sulam naanaza ŋgʋ. Nɛ pɩkpɛndɩ pɩtɩŋa pʋwɛ ɛzɩ U yɔ, pɩkpɩtɩna ɖama cɩncɩn.

Nimaɣ nabʋlɛ kiwilaɣ pɔzɩɣ kɔsɔŋ, nɛ paya se bokali naalɛ ŋgʋ. Ɛ-pɔʋ taa maana fɩɣɩ nɛ ɛ-hʋlʋʋ pɔzɩɣ fezɩŋ siŋŋ ɛzɩ kpaɣʋ pɩsɩna 3 nɛ nɔɔ tiluu wɛɛ mudulee. Paassɔŋ ɛnʋ, etilitu wɛ ndɩ ndɩ hʋlʋʋ taa; do wɛ, re wɛ, mi nɛ fa nɛ sol nɛ la paba wɛ ɖɔɖɔ, nɛ si n̄atɩŋɩ. Ɛ-mabɩnaɣʋ minziiki yaa ɛ-hʋlʋtʋ tɛ matʋ wɛ naalɛ nɛ paya-tʋ size n̄ɩmɩyɛ fa 4, nɛ ut 4 yaa sol.

Passɔŋ étendue