Paɣtʊ ɖɔnɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
E,23d Parking-relais - ancien (2)
Parc de Dieppe, règlements

Paɣtʊ ɖɔnɛ pɩkɛ ɛjaɖɛ kewiyaɣ tɛ waɖɛ wɛtʊ ndɩ ndɩ ndʊ ɛyaa kpeekpe sɩma yɔ. Pɩkɛ paɣtʊ lɩzɩyʊʊ nɔɔyʊ lɩmaɣzaa. Takayasɩ kɩmamasɩ nɛ kewiyaɣ lɔŋ tasʊʊ tɛ paɣtʊ ɖɔnɛ nɛ kewiyaɣ paɣtʊ kɩkpaɣtʊ nɛ tɔm kɩsɩzɩtʊ nɛ takayasɩ kɩcɔcɔsɩ pɩ-kpeekpe pɩkɛ paɣtʊ ɖɔnɛ yaa tʊma taa paɣtʊ ɖɔnɛ.

Paa ɖooye tɩkpa tɩcaɣ ɛyʊ tɛ tʊma yɔɔ cɔnaʊ waɖɛ yɔ. Paɣtʊ wɛtʊ wɛ kpaɖʊ yɔɔ kpaɖʊ yɔɔ pɩlɩna ɛyʊ sɔsɔ weyi ɛmaɣ-tʊ yɔ nɛ tɩ-tɛ ɖeyi ɖeyi wɛtʊ cɔlɔ kɔzɩ kɔzɩ takayasɩ kɩcɔcɔsɩ tɛ. Pɩtɩŋga pɩ-taa lɛ, ɖɩnaɣ se tɩkpɛnda naalɛ ndʊ yɔ, ndʊ tiyeki se pala paɣtʊ takayaɣ nakayɛ yɔɔ tʊmɩyɛ yɔ nɛ tɩyɔɔ wɛʊ mbʊ pɩɩpɔzɩɣ paɣtʊ keem yɔ.

Kajalaɣ lɩmaɣza taa lɛ, kewiyaɣ paɣtʊ ɖɔnɛ tɛ mʊʊ ɖoŋ nɩɩyɛ paɣtʊ lɩzɩyʊʊ cɔlɔ se ɛla tʊmɩyɛ hɔɔlʊʊ nakʊyʊ ŋgʊ paɣtʊ lɩzɩyʊ ɛmaɣzɩɣ se ɛɛpɩzɩɣ ɛwɛna ɖoŋ yɔ. Keekee lɛ, komina wɛŋna ɖoŋ se kɩpɩzɩɣ kɩkpaɣ paɣtʊ naa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa.

Lɩmaɣzɩyɛ naalɛ taa lɛ, kewiyaɣ paɣtʊ ɖɔnɛ lɩzɩna paɣtʊ kɩkpaɣtʊ se pɔsɔzɩɣ nɛ pawɩlɩ ɛzɩma paɣtʊ ɛcaɣ keekee yɔ. Ɛlɛ, pɩtɩŋga pɩ-taa mbʊ yɔ pañaŋ paɣtʊ ɖɔɖɔ paa takayaɣ taa yaa lɩmaɣza taa. Pɩtɛkɛ mbʊ yɔ paɣtʊ yɔɔ ɖɔnɛ kaɣ ɖɩm pɩlɩna paɣtʊ lɛɛtʊ cɔlɔ mbʊ yɔ tɩkɩlɩ kewiyaɣ keem.

Tɩyɔɔ wɛʊ paɣtʊ ɖɔnɛ pakpaɣ-tʊ pɩtɩŋna pɩnaɣ 1958 tɛ paɣtʊ takayaɣ hɔɔlaɣ 37 kiɖe tɛ, hɔɔlaɣ ŋga ka-taa paɣtʊ ɖoŋ wɛ kɩmaŋ paale. Pɩkɛ paɣtʊ ndʊ tɩcɛlɩɣ mbʊ payi ɛyʊ sɩma tɛ paɣtʊ kɩmaŋ. Pɩlɩna kiɖe ndɩ ɖɩ-yɔɔ komina pɩsɩɣ ɖɩɖʊ paɣtʊ pɩsɩna sɩnaʊ nabʊyʊ paa pɔtɔcɔna paɣtʊ ɛsɩnda kɔyɔ. Ɛlɛ tʊnɛ ɛnʊ tɩñaŋ paɣtʊ takayaɣ.