Pɩnzɩ hiu

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kabɩyɛ mba tɛyɩ alɩwaatʊ kɛ pɩnzɩ kagbaanzɩ taa nɛ payaɣ-tʊ se waaɣ. Pɩnaɣ kagbaanzɩ ñɩŋga kɛŋna pɩnaɣ ŋga kabɩyɛ abalʊ lakɩ kɔndɔtʊ sɔnzɩ yɔ. Pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa papaɣ habɩyɛ. Pɩnzɩ tɩŋɛ wɛna sɩ-hɩla kɛ paa waaɣ ŋga lɛ ka-taa.

Kabɩyɛ mba lakɩ kɔndɔtʊ lɛ, paapaasʊʊ waasɩ kalʊʊ naalɛ naalɛ nɛ pɩnzɩ hiu lɛ pɩlaba waasɩ naalɛ. Mbʊ yebina nɛ pɩsa nɛ pakɩlʊʊ camɩyɛ tobi tobi ɛyʊ pɩnzɩ kɛ waasɩ taa lɛ, pakalʊʊ se akele wɛna waazɩ hiu yɔ yee ɛfɛyɩ sɔnɔ kɔyɔ, papɩzʊ papaa-ɩ mbʊ pɔyɔɔ yɔ ɛgbadayaa yaa ɛlaba sɔsɔ.