Aller au contenu

Pɩɣyɩyaa tɛ ɖanʊʊ cɔlʊʊ yaa lɛɛzɩtʊ (Réforme protestante)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tʊmɩyɛ ɖɩnɛyɔ ɖɩpaɣza tʊda kpaɣna kpaɣɖʊ 15 alɩwaatʊ taa nɛ kɩwa kpaɣɖʊ 16 alɩwaatʊ taa, pɩɣyɩyaa tɛ ɖanʊʊ cɔlʊʊ yaa pɩɣyɩyaa tɛ lɛɛzɩtʊ pɩkɛ sɔlɩm tʊmɩyɛ ndɩ ɖɩpɔza se papɩsɩ kiɖe tɛ Krɩstʊ yɔɔ tisiɣ nɛ ɖɔɖɔ pɩtɩŋna pɩtɛ walʊʊ yɔɔ lɛ, pɩkɛ kɩjɛyʊʊ se ɛyʊ etisi Ɛsɔ sɛtʊ yɔɔ ɛlɛzɩɣ ɛ-tɛ fezuu caɣʊʊ. Pɩkɛ ɛyʊ lakɩzaɣ tɛ ɖiɣɖiɣ caɣʊʊ pɩtɩŋna nʊʊ yabɩtʊ tɔmʊʊ yɔɔ. Mbʊ pɩɩkɛ lɛɛzɩyaa yaa cɔlɩyaa mba pɛ-tɛ lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ lɛ. Mbʊ pɩkandaɣ ɛyʊ yɔɔ komulum hɔɔlʊʊ taa lɛɣlɛ pɩlɩna kʊlʊma tadɩyɛ yɔɔ.

Cɔlɩyaa tɩŋgɩna taɣtʊ tʊmɩyɛ yɔɔ nɛ papɩzɩɣ pɛyɛlɩna Ɛsɔ tɔm takayaɣ nɛ ɖama hɛkɩŋ taa kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ taa (kɔzɩ Caama kʊnʊŋ taa alɩwaatʊ ndʊ Martin Luther lɩzɩɣ kajalaɣ lɩzɩtʊ tɔm taa yɔ), nɛ pawɩlɩɣ se tɩtalɩna kiɖeɖema cɔlɔ yaa Kele kele tʊ cɔlɔ yaa mɩŋ cikpeŋ taa yɔ. Ɛsɔ tɔm yɔɔ tɩŋgɩnaʊ kɛna kajalaɣ setuu mbʊ cɔlɩyaa kɔsɔla yɔ. Sola scriptura wɛtʊ wɩlɩna-wɛ nɔmɔʊ ŋgʊ patɩŋgɩ yɔ.

Pɩpaɣzɩna Martin Luther Ampiri Kiɖeɖeʊ taa nɛ Ulrich Zwingli Zurich taa nɛ Martin Bucer Stasbourg halɩ pɩkɔɔ pɩtalɩna wayi wayi Jean Calvin Paarii tɛtʊ taa nɛ Genève tɛtʊ taa, pɩɣyɩyaa tɛ ɖanʊʊ cɔlʊʊ talɩ Erɔpʊ nɛ Hayi kiŋ Wɩsɩ Ɖɩɖʊyɛ ajɛyɛ sakɩyɛ. Mazɩm mbʊ se pololuu ɛyaa yɔ tɔla lɛ, pʊkɔna tɛyɩtʊ Room Katoliki Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɛ pɩɣyɩyaa Ɛsɔ ŋgbɛyɛ pɛ-hɛkʊ taa.

Wɛtʊ sakɩyɛ kɔma pɩlɩna lɛɛzɩtʊ ndʊ tɩyɔɔ. Alɩwaatʊ sakɩyɛ taa takayasɩ taa tɔm maya sakɩyɛ tɔŋ se kɩpaɣla tɔm kaɖɛ ñɩndʊ yebina se lɛɛzɩtʊ lɩmaɣzɩyɛ ɛwɛ. Fatanaa nɛ mʊwanɩ waa tɛ tʊda wɛʊ nɛ ɖama kpaŋgba yaa ɖama ñɔnaʊ, ɛyaa pɛnɛ papɩsa pɛwɛ ñɩm cɔɔcɩ tɩnaa tɛ liidiye. Ɛlɛ, pɩtɛkɛ pɩtɛ lɩmaɣza yɔ keeke kɛ lɛɛzɩtʊ lɩwa katoliki ŋgbɛyɛ cɛɛ ɖɩ-tɩ se ɖɩɖɩzɩ lɩmaɣza ana.