Aller au contenu

Pɩɣa nʋmʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Pɩɣa nʋmʋʋ

Pɩɣa nʋmʋʋ (utérus) kɛna ɛyʋ yaa tɛtɛ kpɩna wena alʋlʋʋ pɩya kʋlʋlʋ yɔ a-tɛ halɩtʋ taa ɖenɖe pɩɣa cakɩ yɔ. Pɩɣa ɖɩcaɣyɛ kɛ halʋ taa lɛ, pɩkɛna e-kooka tɛɛ. Ɖɩcaɣyɛ nɖɩ Pɩɣa nʋmʋʋ kɛna ɛyʋ yaa tɛtɛ kpɩna wena alʋlʋʋ pɩya kʋlʋlʋ yɔ a-tɛ halɩtʋ ɖɩwɛ kodiye kamaɣ yɔɔ tɩyɛ. Lone nɖɩ ɖɩ-taa nɛ calɩm hosi sakɩyɛ. Pɩɣa nʋmʋʋ ŋgʋ kʋ-nɔsɩ yɔɔ nɛ hɩlɩŋ (ovaire) naalɛ nɛ nɛ ɩnʋ kɛna mbʋ pɩtasɩɣ pɩɣa yɔɔ hʋʋzʋ camɩyɛ yɔ.

Halʋ taa pɩɣa nʋmʋʋ ŋgʋ kɩwɛ kooka tɛɛ nɛ kɩwɛ pɩndɩcɛɛʋ (pelvis) cɔlɔ kpam. Nʋmʋʋ ŋgʋ kɩwɛ kulubi nɛ kɩwɛna hɔɔlɩŋŋ sɔsɔŋ naatozo: ɖenɖe pɩɣa cakɩ yɔ, aŋŋwa ŋgʋ kʋhʋʋzɩɣ kɔ-yɔɔ yɔ nɛ pɩtasɩna nɛ payaɣ-kʋ se sondu (col utérin). Hɔɔlɩŋ ɩnʋ hɛŋa cikpelaɣ nakayɩ wɛɛ. Pɩtɩsɩɩna alɩwaatʋ ndʋ halʋ lʋlʋʋ lɛ kɛ pɩɣa nʋmʋʋ taa huɖuu (endomètre) cɩyɩɣ nɛ kɩlɩɩ ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ halʋ yaa halɩpɩɣa kaalakɩ fenaɣ lɛ (menstruation).

Baby foetus

Fenaɣ labʋ lɛ pɩwɛ ndɩ ndɩ halaa cɔlɔ. Pɩwɛɛ se pɩsɩɩna kɩyakɩŋ 28 kɛ fenaɣ taa ɛlɛ nabayɩ ɛɛtalɩɣ mbʋ yaa pɛɖɛɛ pʋyɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ halʋ hakɩ hɔɔ lɛ, kiluzɔnuu (fœtus) ɖɩɣna paɣlɩɣ lɛ, nʋmʋʋ ŋgʋ kɩɖɩɣna ɖɔɖɔ hou. Lʋlʋʋ wiye lɛ, pɩɣa nʋmʋʋ ŋgʋ kihou ɖoŋɖoŋ nɛ pɩsa nɛ pɩga yasɩ sɔŋdʋ nɛ kalɩɩ. Pɩɣa lɩɣ kpa lɛ, pɩɣa nʋmʋʋ ŋgʋ kɩcaŋu kɩkpɩɩsɩ-kɩtɩ nɛ fenasi naalɛ wayɩ lɛ kɩwɛʋ ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ.