Aller au contenu

OMS ŋgbɛyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
OMS ŋgbɛyɛ tɛlɛŋa
World Health Organisation headquarters, Geneva, north and west sides
Dr. David Nabarro, UN Secretary-General's Special Envoy on Ebola speaks at World Organisation for Animal Health

Kedeŋa kpeekpe ajɛya kpɛndʋʋ ŋgbɛyɛ payaɣ se ONU. Ŋgbɛyɛ ńɖɩ ɖɩlabɩna tamaɣ nɛ kedeŋa kpeekpe ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se OMS yɔ, ɖɩñɔ. OMS ŋgbɛyɛ tɔbʋʋ kɔyɔ se kedeŋa kpeekpe ɛyʋ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔɔ kandɩyʋ ŋgbɛyɛ. Pɩnaɣ 1948 ñɩŋa taa OMS ŋgbɛyɛ ñɔɔ.

Kedeŋa kpeekpe ajɛya kpɛndʋʋ ŋgbɛyɛ (ONU) koozaɣ cɔŋnana OMS ŋgbɛyɛ tʋma tɩŋa yɔɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se ONU ŋgbɛyɛ koozaɣ taa palɩzɩ liidiye nɛ palakɩna OMS ŋgbɛyɛ tʋma tɩŋa.

Kedeŋa kpeekpe ɛyʋ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔɔ kandɩyʋ ŋgbɛyɛ tʋma ñʋʋ wɛɛ Genève tɛtʋ taa. Genève tɛtʋ kɛŋna Suwiisi ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ. Kedeŋa kpeekpe ɛyʋ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔɔ kandɩyʋ ŋgbɛyɛ kajalaɣ tamaɣ kɔyɔ se ɖɩlʋ siŋŋ se kedeŋa kpeekpe ajɛya tɩŋa taa ɛyaa ɛwɛɛna tɔnʋʋ taa alaafɩya ɖeu nɛ pɩkɩlɩ. Pɩtɛkɛ kʋdɔmɩŋ kɩɩhɩnʋʋ ɖeke pɔtɔŋna se ɛyʋ wɛ alaafɩya. Pʋwɛɛ se ɛyʋ ɛwɛɛ alaafɩya ɛ-tɩŋa mpilim, pʋ-tɔbʋʋ se ɛyʋ ɛnʋ, kʋdɔŋ nakʋyʋ ɛtaawɛɛ ɛ-calɩm taa. Ɛ-maɣzɩm tɩŋa ɛcaɣ pi-ɖeɖe camɩyɛ. Pʋwɛɛ se ɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ laŋhʋlʋmɩyɛ pa-taa ɛ-samaɣ taa.

Yee ḿbʋ, ɖiɣɖiɣ caɣʋ nɛ laŋhʋlʋmɩyɛ pɛfɛyɩ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa kɔyɔ, pʋwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ kʋdɔŋ nakʋyʋ sʋʋ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-taa yɔ. Kedeŋa kpeekpe tɔnʋʋ taa alaafɩfa yɔɔ kandɩyʋʋ ŋgbɛyɛ takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ yɔ, Ɖoɖoo ɖakʋta sɔsɔ Margeret Chan. Ɖooo kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ naanza (4) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 2007 palɩza-ɩ nɛ ɛkɛ OMS ŋgbɛyɛ takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ nɛ sɔnɔ.