Nima yɔɔ lɩmaɣzɩoyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Nima yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ kɛ pɩlɩʋ ŋgʋ kɩ-taa pañɩnɩɣ se patɩlɩ tomnaɣ tɛ lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ tɔm natʋyʋ. Tɔm pɔzʋʋ sakɩyɛ wɛ tomnaɣ tɛ lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ. Ñɩnɩyaa ñɩnɩɣ se patɩlɩ ɛzɩma mbʋ pɩlakɩ nɛ tɛtʋ hɔmtʋ ɖoŋ wɛɛna ɖoŋ ɖɔʋ tɛ yɔɔ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ pañɩnɩɣ se patɩlɩ ɛzɩma mbʋ ɖɔʋ tɛ hoɖe kpɛlɛkʋʋ nɛ ɖama tʋʋzɩnaʋ tɛ kɛtʋ paa mbʋ tɛ lɩmaɣzɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛndʋʋ kpɛm yɔ. Mbʋ nima yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ lɛɣtʋ piliŋa wɛ ndɩ kpem nɛ lɛɣtʋ pilinzɩ lɛɛsɩ yɔɔ lɛ se, nima yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ lɛɣtʋ piliŋa ɛɛñɩnɩɣ se kɩtɩlɩ ɛzɩma pɩlakɩ nɛ ɖɔʋ tɛ hoɖe kpɛlɛkʋʋ nɛ ɖama tʋʋzɩnaʋ tɛ kɛtʋ kpɛndʋʋ kpɛm yɔ pi-ɖeke. Kañɩnɩɣ ɖɔɖɔ kpem se kapɩzɩɣ kala nɛ ɖama yɔɔ keveŋga waa naanza mba patɩlɩ-wɛ yɔ, pɛkpɛndɩ kpɛm. Pʋnɛ pɩkɛ mbʋ payaɣ se pɩtɛŋa payɩ pʋ-yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ. Nima yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ laba kʋ-tʋmɩyɛ nɛ kɩcɛlɩ mbʋ pɩlɩ kajalaɣ taa yɔ. Mbʋ payaɣ se pɔŋ kɩkpɛdɩŋ tɛ soɣgaɣ nɛ ɖoŋ kpɛlɛkʋʋ yɔ, nima yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ sɩŋna se ñɩnɩyaa ɛpɩzɩ patɩɣzɩna ɖajaanaa panɛ : Bekenstein nɛ Hawking pa-tʋmɩyɛ. Pɔŋ kɩkpɛdɩŋ tɛ miŋ saʋ wɛɛkʋʋ ñʋʋ hɔɔlʋʋ taa papɩzɩ pala tʋmɩyɛ ɖɩnɛ.