Aller au contenu

Neil Armstrong

Pɩlɩɩna Wikipediya

Neil Alden Armstrong kɛna Amerika taa ñɩnɩyʊ weyi ɛcɛla ɛ-tɩ kɛ heɣlɩm taa pɔɔ wena awɛɛ yɔ a-tɩlʊ siŋŋŋ yɔ. Palʊla-ɩ kɩyna fenaɣ kɩyakʊ kagbanzɩ pɩnaɣ 1930 kɛ Ohiyo tɛtʊ taa, Etazunii ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ feznaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa kɩyakʊ 25 pɩnaɣ 2012 ɛɛwɛna pɩnzɩ 82. Ɛkɛ ɛsɔtaa lɔɔɖɩyɛ sayʊ nɛ wɩlɩyʊ. Ɛkɛna weyi ɛfɛyɩ e-niŋgbaŋgaɣ kɛ kacalaɣ taa kɛ fenaɣ taa yɔɔ yɔ. Ɛkpaʊ ɛsɔtaa fenaɣ taa yɔ pɩɩkɛ hasɩyaɖe fenaɣ 19 wiye pɩɩnaɣ 1969.

Ɛyɔɔdɩ tɔmpiye naɖɩyɛ nɛ ɖɩpɩsɩ tɔmpiye sɔsɔyɛ, ɖɩɖɩ lɛ se: « Pɩkɛna ɛyʊ naŋgbaŋgaɣ cikpelaɣ ñɩɩɩ kɛ yem ɛlɛ pɩkɛna keteŋa kpeekpe ɛsɩnda wobu tʊmɩyɛ ». Ɛlaba pɩnzɩ naatozo kɛ sukuli sɔsɔʊ ŋgʊ payaɣ se Purdu nɛ ɛmmʊ pɛtɛ ɖamɩŋ naatozo takayaɣ ɛlɛ ɛtapɩzɩ ɛɖɛɛ nɛ ɛsɩnda mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛɛsʊ sɔɔjɛtʊ taa kɛ Etazunii. Peeɖe pahayɩsa-ɩ ɛsʊtaa lɔɔɖa saʊ, pɩkɩlɩna wena asʊʊ mɩndʊ tɛɛ nɛ aɖɛʊna heɣlim taa tomnasi nzɩ sɩwɛɛ yɔ sɩ-taa. Ɛsawaɣ ɛsɔtaa lɔɔɖa camɩyɛ nɛ ɛkpakʊʊ sɔɔjana nɛ ɛɖɛɣna yoŋ pɩkɩlɩna you ŋgʊ kɩɩwɛ Koore ɛjaɖɛ taa yɔ.

Ɛ-nʊmɔŋ wobu talɩ ɛzɩ 18 yɔ nɛ putocoɖi-ɩ ɖoli. Pɩnaɣ 1955 taa ɛsʊ NACA ŋgbɛyɛ taa, nɖi payawaɣ se NASA yɔ. Pɩɩkɛ yoŋ tɛ alɩwaatʊ mbʊyɔ lɛ, ewolo nʊmɔŋ ɛzɩ 900 yɔ nɛ ewokina sɔɔjana kɛ malɩfana sɔsaɣa mba pɔyɔkɩɣ tɛtʊ yɔ. Pɩnaɣ 1966 kɛ Amstrong nɛ ɛ-taabala pakʊyɩ tɛtʊ yɔɔ nɛ pɛɖɛɣna feznaɣ taa. Pakpaɣ heɣlim taa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ yɔ nɖɩ payaɣ se Appollo 11 nɛ hasɩyaɖɛ fenaɣ 1969 lɛ patalɩ fenaɣ ta kiya kɛlɛ.