Aller au contenu

Neeyerɩlandɛ kʊnʊŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Neeyerɩlandɛ (Needɛrɩlandɩ, nɛ kɩyɔɔdʊʊ kɔyɔ se [ˈneː.dəɾ.ˌlɑnts]) kɛ Gɛrɩmanikii hɔʊ taa kʊnʊŋ, pɔyɔɔdʊʊ-kʊ keeke Peyibaa nɛ kɩ-tɛ outre mèr tɛtʊ nɛ Pɛliziki (Flamande nɛ Bruxelloise agetaa taa) nɛ tɛtʊ hɔɔlʊʊ cɩkpelʊʊ ŋgʊ kɩ-wɛ Fransɩɩ nɛ hayi kiŋ (Westhoek) nɛ Suriname ajɛyɛ taa.

Ajɛyɛ hɛɛkʊʊ kpɩyɩɖʊʊ ŋgbɛ, Neeyerɩlandɛ kʊnʊŋ nɔɔ kʊyʊmaɣ ŋgbɛ tɩna se ɖɩ-ɖʊʊ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-paɣtʊ. Neeyerɩlandɛ kʊnʊŋ ŋgʊ nabʊyʊ taa payaɣ-kʊ se Holandɛ yaa Flamandɩ.

Neeyerɩlandɛ kʊnʊŋ lɩna Gɛrimanikii agnela Ɛndɩ-Erɔpʊ kʊnʊmɩŋ taa. Pɩkɛna Fransiki hadɛ kiŋ yɔɔdaɣ, yaa siiduu siiduu kʊnʊmɩŋ weyi pɩhayɩ waɖɛ se kɩ-kɛ ɛjaɖɛ taa kʊnʊŋ.

Samaɣ kʊnʊmɩŋ kpɛlɛkɩyaa saŋ Neeyerɩlandɛ kʊnʊŋ nɛ payaɣ-kʊ se kʊnʊŋ sɔsɔʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pama-kʊ nɛ yɔɔdaasɩ sakɩyɛ nzɩ pɛgɛdɩna yɔ nɛ politiki ɖoŋ yɔ lɛ, kɩ-pɩsɩ wazaɣ pʊyʊʊ pɩŋ tɔm matʊ kʊɖʊmtʊ hɔɔlʊʊ taa.

Tɔmpiye Neeyerɩlandɛ lɩna Nedɛrɩlandɩ tɔm taa, Peeyibaa matʊ taa. Nedɛrɩlandɩ wɩlɩʊ Neeyerɩlandɛ kʊnʊŋ ɛjaɖɛ sɩm ɖɩlɩyɛ yaa lɩzʊʊ se kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdʊʊ egetiye ŋɖɩ ɖɩ-taa. Nɛ ŋsɔɔla wɩlɩʊ Neeyerɩlandɛ abalʊ kɔyɔ ndɔŋ se Nedɛrɩlandɛrɩ nɛ halʊ lɛ, Nedɛrɩlandsɛ.