Aller au contenu

Nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ yaa pɩnaɣ sɔsɔ kɛŋna pɩnaɣ ŋga ka-taa avema kpɛnda 366 yɔ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɩnzɩ lɛɛsɩ ɛɛtalʊʊ mbʊ nɛ sɩsɩɣʊna avema 365. Pɩkɛna pɩnaɣ ŋga papɩsʊʊ payaa ɖɔɖɔ se nabʊlɛ kɩmaŋ tɛyʊ pɩnaɣ yaa looɖowaa naalɛ tɛyʊʊ pɩnaɣ yaa ɖɔɖɔ nodozowaa naalɛ pɩnaɣ. Pɩkɛna pɩnaɣ ŋga ka-taa lɛlaɣ fenaɣ wɛna kɩyakɩŋ nɛɛlɛ nɛ nakʊ yɔ. Mbʊ yɔ, lɛlaɣ fenaɣ ŋga avema nɛɛlɛ nɛ nakʊ kɩkɩla wɛnaʊ. Nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ kɔŋ paa pɩnzɩ naanza nzɩ wayɩ ɛlɛ nabʊyʊ taa pɩpɩzʊ pucɖi. Nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnzɩ taa kɔyɔ: 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 mbʊ mbʊ.

Nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ tɛ tɩlʊʊ takɩlɩ kaɖɛ mbʊ pʊyɔɔ yɔ yee pɩnaɣ ɛwɛna avema 366 yɔ, pɩkɛna nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ yaa ɛyʊ ɛɛsɩŋ se pɩnaɣ tɛŋna avema 366 yaa 365 lɛ, ɛkpaɣ pɩnaɣ nɛ ɛtɛyɩ-kɛ tɔm naanza taa nɛ yaa tɔm 400 taa nɛ pɩcaɣ ɖeyi ɖeyi lɛ, pɩkɛna nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ. Mbʊ yebina pɩnaɣ 2008 tɛkɛ nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɛtɛyɩ 2008 kɛ tɔm 400, pɩɩtɔlʊʊ ɖeyi ɖeyi. Pɩnaɣ 2000 kɛna nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ mbʊ pʊyɔɔ yɔ papɩzʊ pɛtɛyɩ-kɛ tɔm naanza taa nɛ tɔm 400 taa ɖɔɖɔ.

Nabʊlɛ ɖeyi ɖeyi tɛyʊ pɩnaɣ kanɛ kɛwɛ ndɩ nɛ tɛsoŋgiye pɩnaɣ yaa soŋgaɣ pɩnaɣ. Pɩnaɣ ŋga kɛkɛna alɩwaatʊ ndʊ tɛtʊ kpakʊʊ nɛ tʊcɔɔ tɩ-tɩ yɔɔ kpɛɛɛ kɛ wɩsɩ nɛ tɩta yɔ.