N̄ɩɣlɩm tʋmɩyɛ laɣsɩ (Métallurgie)

Pɩlɩɩna Wikipediya

N̄ɩɣlɩm tʋmɩyɛ laɣsɩ kɛna tɩlɩtʋ yaa ɛzakuliye lɔŋ n̄ɩnʋʋ tʋmɩyɛ labɩnaʋ nɛ n̄ɩɣlɩm wondu yaa n̄ɩɣtʋ (métaux). N̄ɩɣlɩm wondu yaa n̄ɩɣtʋ ndʋ, ɛzakuliye n̄ɩnɩtʋ yeki nɛ patɩlɩ tɩwaza siŋŋ kɛ tʋma ndɩ ndɩ ɖɩlaɖɛ pɩlɩʋ yaa hɔʋ taa.


Peeɖe patɩlɩʋ, ŋna palabɩna n̄ɩɣtʋ yaa n̄ɩɣlɩm wondu ndʋ nɛ tʋmɩyɛ, nɛ patɩlɩ tiɖoŋ nɛ tɩwazaɣ yɔ. Tʋma ndɩ ndɩ tɩlaɖɛ yaa hɔʋ taa peeɖe papɩsɩʋ n̄ɩɣlɩm yaa n̄ɩɣtʋ wondu (métaux) tʋnɛ kɛ mbʋ pɔsɔɔla yɔ nɛ pɩwɛna wazaɣ.


Ɖakpaɣ nɩtʋ yaa welesitu sakɩyɛ taa kɔyɔ, ɖɩnɩʋ size, payaɣ tʋma ndɩ nɖɩ ɖɩlaɖɛ pɩlɩʋ ŋgʋ kɩ-taa poluki n̄ɩɣtʋ yaa n̄ɩɣlɩm wondu ndɩ ndɩ wazaɣ n̄ɩndʋ yɔ size kpabʋ hɔʋ. Mbʋ yɔ, ɛzakuliye yaa tɩlɩtʋ ɖoŋ sɩɩʋnana tʋma ndɩ ndɩ pɩlɩʋ yaa hɔʋ ŋgʋ.


N̄ɩɣlɩm tʋmɩyɛ laɣsɩ (métallurgie) tɔbʋʋ paza wɛʋ ɖɔŋ yaa hukaɣ pɩgbaʋ nɛ kpaɖʋ hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ taa kɛ mbɩ yɔ. Pɩpazɩna lubiyaa. Ɛzɩ pɔtɔŋʋ size hakiŋ yaa loozana lubu kɛ mbɩ yɔ. Ɖɛfɛɛ ɖɛfɛɛ nɛ pɩkɔ pɩn̄ɔ siŋŋ kɛ tʋma ndɩ ndɩ pɩlɩʋ taa.