Aller au contenu

N̄ɩɣlɩm sika

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gold on display

Ñɣlɩm sika kɛna élément chimique nɛ kɩ-mayaɣ kɛna 79 ŋga. Mayɩsɩ lɛɛsɩ hɛkʊ taa lɛ, payaɣ-kɛ tobi taa yem se Au. Ñɩɣlɩm sika kɛna kɛwɛ ɖeu kamaɣ fɛyɩ nɛ paa anɩ ɛsɔɔla se ɛwɛna-kɛ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ŋga palakɩn a liidiya nɛ kɛkɛna acana pʊyʊ ɖooo lɔŋ taa ɖɔɖɔ.

Pʊcɔ nɛ ñɩɣlɩm sika kɛna pamakɩ-kɛ nɛ kañɩlɩzɩʊ pɛlɛ pɛlɛ lɛ kaawɛ ɛzɩ putoo yaa kesi tɩyɛ yɔ yaa ɖɔɖɔ ɛzɩ pʊʊɖɛ yɔ. Ñɩlɩm sika ŋga kalɩna kaaŋ weyi tɛʊ tɔɔ-ɩ nɛ ɛ-taa kaawɛ ñɩɩtʊ ndʊ yɔ. Ñɩlɩm sika kanɛ kɛwɛ ndɩ ndɩ alɩwaatʊ ndʊ kɛwɛ caaɣ yɔ: kapɩzɩɣ kɛkɛ filon, ñɩɣlɩm pʊnɛ pʊbʊ ñalɩɣna kaaŋ ultrabasique taa nɛ ɖɔɖɔ lɩm ɖɔŋna ñɩzɩɣ kaaŋ pazɩ pazɩ nɛ pikpeɣli nɛ pɩpɩsɩ sika.

Dubai-Gold-Souq-4

Ñɩlɩm sika ŋga patatɩɩlubita-yɔ, kɛwɛ ɖeu nɛ papɩzɩɣ pamɩlɩtɩ-kɛ yaa polubi-kɛ mbʊ pɔsɔɔlaa yɔ; pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, pɩkɛna ñɩɣñɩʊ ŋgʊ kɩsa miŋsiŋŋŋ kuhukuu yɔ. Pɩkɛna ñɩɣʊyʊʊ ŋgʊ kɩwɛ ɛzɩ sʊtʊ lɩm yɔ nɛ kɩɩmʊʊkalɩkɔdaɣ yɔ, paa kɩɩwɛ lɩm taa yaa awayɩ yem kɔyɔ. Mbʊ yebina kpem nɛ ñɩɣlɩm sika ŋga paa anɩ ɛsɔɔlɩ kɔ-tɔm ɛzɩ pʊyʊ yɔ.

Philharmoniker 99 front

Ɖooo ɛzɩ pɩlɩɣ ñɩɣlɩm sika kanɛ kɔyɔɔ nɛ papaɣzɩ-kɛ huyuu yɔ, pakpaɣ nɛ pamaɣzɩ nɛ pʊkɔɔ pɩsɩɩna pɩnaɣ 2010 kɔyɔ pɩɖɛ ɛzɩ tɔɔnɩwaa 166 000 yɔ. Pɔtɔma se pamaɣzɩɣna sikiɖi pɔɔyʊʊ kɔyɔ, ɖaalakɩŋ hɔɔlʊ kʊɖʊmʊʊ ɖɛ ɛzɩ mɛtanaa nɛɛlɛ yɔ.

Keteŋa kpeekpe taa lɛ, Afrika Hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ kaakɛŋna ɖenɖe ñɩɣlɩm sika kanɛ kaakɩla wɛʊ yɔ. Ɛlɛ sɔnɔ taa yɔ Siini ɛjaɖɛ ɖɛ-ɖɩ nɔɔ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɖɩna ɖɩ-ɛjaɖɛ taa kɛ filon pʊɖɔɔ siŋŋŋ. Pɩtɛkɛ Siini ɖeke, mbʊ pʊyɔɔ yɔ ajɛya cabɩ wɛɛ ɖɔɖɔ.

Ñɩɣlɩm sɩka kanɛ maawʊʊ yaa ñɩɣlɩm momoɖe taa kɛ palakɩ ka-tʊmɩyɛ.

Gold-crystals