Nɩhɔnɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Nɩhɔnɩyɔm (yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Nh) kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 113 yɔ. IUPAC tɛ ɖeyi ɖeyi yatʊ taa lɛ ɛ nɛ ʊnʊntrɩyɔm (Uut) palɩ ɖama, kɛlɛ patasɩ-ɩ yaʊ se pʊtʊ 113 matʊ paɣtʊ taa. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe hasɩyaɖɛ fenaɣ taa pɩnaɣ 2004 pɩtɩŋna pɛkpɛnda ɛ nɛ 209Bi(70Zn,n)278Nh kɛ RIKEN, pɩñɔtɩna Tokyo.

IUPAC ñɩɣ nesi ɛ-natʊ tɔm RIKEN saŋayɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2015, nɛ paha-ɩ ɛ-hɩɖɛ kpaagbaa nɖɛ kamɩŋ fenaɣ pɩnaɣ 2016 ɛlɛ pɛkɛdɩna Japɔŋ ɛjaɖɛ, peeɖe paana-ɩ kajalaɣ ɖeɖe keekee. Pɩɩkɛ pʊtʊ Mendeleïv kaayɔɔda ɛ-tɔm, kɛlɛ ɛlɛ ñaaya-ɩ se eka-talɩyɔm. Kiɖe tɛɛ nɩɣ taa lɛ, krɛkɩ nɛ latɛŋ kʊnʊmɩŋ taa lɛ, pama ɛ-hɩɖɛ nɛ tɔmpee naatozo, ana yɔ kʊyʊm-kʊyʊm-naatozo nɛ pɔsɔzɩ kɩzɔzʊʊ ɛsɩnda kɛ ɩyɔm ɖɔɖɔ ɛzɩ pʊtʊnaa kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊnaa lalaa yɔ.

Lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ kajalaɣ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2004, pehiɣ nɩhɔnɩyɔm nɛ mɔsɩkɔvɩyɔm pɩtɩŋna Russe lɛɣtʊ tɩnaa nabayɛ ŋgbɛyɛ yɔɔ (palɩna pɩdaa pee yɔɔ ñɩnɩɣ ŋgbɛyɛ kɩkpɛndɩyɛ, JINR) nɛ Amerika ɛjaɖɛ Lawrence Livermore LLNL takɩɣ nɛ wiluu tʊmɩyɛ taa. UICPA ñɩɣ nesi natʊ tɔm ndʊ tɩyɔɔ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 2015.


Pɩkɔma salaŋ fenaɣ pɩnaɣ 2012 lɛ, Japɔŋ ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ (Wakō, Saitama egeetiye pɩñɔtɩna Tokyo) susuu se palaba 113 tɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ waa naatozo, ɛlɛ pɩkpaɣ-wɛ alɩwaatʊ ɛzɩ kɩyakɩŋ mɩnɩŋ kagbanzɩ nɛ nɩnɩwa nɛ naatozo mbʊ yɔ, pɔyɔkaɣ bɩmʊtɩ hɔɔlʊʊ nakʊyʊ pɩtɩŋna zɩnkɩ tɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ waa yɔɔ.UICPA ñɩɣ nesi RIKEN ŋgbɛyɛ natʊ tɔm saŋayɩŋ fenaɣ 30 pɩnaɣ 2015. Japɔŋ ŋgbɛyɛ yana hɩla, nɛ pʊwɛ ɛzɩ pɛkɛdɩnaa, kɛlɛ payaa se japɔnɩyɔm (Jp).