Aller au contenu

Nɔɔ taa pɔʋ fuwa abalɩmayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kabɩyɛ masɩ kpɛndɩ niidozo nɛ naanza (34). Sɩ-taa lɛ, payaɣ masɩ nasɩyɛ se abalɩmasɩ nɛ lɛɛsɩ se halɩmasɩ. Abalɩmasɩ wɛ tindima ndɩ ndɩ taa pɩlɩɩna nɔɔ taa hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ weyi ɛ-taa payaɣ sɩ-hɩla yɔ.  

Ndoma tɛɛ abalɩmasɩ. Nzɩɩ yɔ : b, p nɛ m. Abalɩmasɩ lɛɛsɩ ñɛwɛɛ nɛ payaɣ sɩsɩ se kela yɔɔ abalɩmasɩ. Sɩsɩ yɔ : f nɛ v. Payaɣ lɛɛsɩ ɖɔɖɔ se nɔɔ pɔʋ fuwa taa abalɩmasɩ. Sɩsɩ yɔ : t, d, n, l nɛ ɖ.

Payaɣ ɖɔɖɔ lɛɛsɩ se nɔɔ kolaɣ cɔlɔ abalɩmasɩ. Sɩsɩ yɔ : c, j, ñ nɛ y. Payaɣ ɖɔɖɔ nasɩyɛ se nɔɔ ñalʋʋ tɛɛ cɔlɔ abalɩmasɩ. Sɩsɩ yɔ : k, g nɛ ŋ. Payaɣ abalɩmayaɣ nakɛyɩ se nɔɔ wiluu nɔɔnɔɔ kʋsʋʋ abalɩmayaɣ. Ŋgaa lɛ mayaɣ h. Payaa nasɩyɛ ɖɔɖɔ se ndoma tɛɛ nɛ nɔɔ ñalʋʋ tɛɛ cɔlɔ abalɩmasɩ. Sɩsɩ yɔ : kp, gb nɛ w.

Abalɩmasɩ nzɩ, paɖʋ-sɩ huwa ndɩ ndɩ taa pɩlɩɩna ɛzɩma sɩlɩɣ ɛyʋ nɔɔ taa lɩʋ mbʋ yɔ.

Payaɣ abalɩmasɩ huuye naɖɩyɛ se plosifi waa huuye. Masɩ nzɩ, nzɩɩ yɔ : b, p, t, d, ɖ, k, c, j, k, g, kp nɛ gb. Hʋlʋʋ tɛ abalɩmasɩ huuye ñɛwɛɛ ɖɔɖɔ. Ɖɩ-taa abalɩmasɩ yɔ : f, v, s, z nɛ h. Mɔɔŋ tɛɛ abalɩmasɩ huuye taa ñɩnzɩ yɔ : m, n, ñ nɛ ŋ. Liu tɛɛ abalɩmasɩ huuye ñɛwɛɛ. Ɖɩɖɩ taa ñɩnzɩ yɔ : l, y, w nɛ r. Nnsʋlʋmɩyɛ kpɛnzɩ yɔɔ abalɩmayaɣ kɔyɔ mayaɣ.