Aller au contenu

Nɔɔ kolaɣ tɛɛ abalɩmayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya


Nɔɔ kolaɣ tɛɛ abalɩmayaɣ (consonne palatale)

Nɔɔ witu kpɛlɛkʋʋ piliŋa yɔɔdʋʋ se nɔɔ kolaɣ tɛɛ abalɩmasɩ kɛna abalɩmasɩ nzɩ pɔyɔɔdʋʋ-sɩ nɛ nɔɔ ñalʋʋ tɛɛ yɔ. Nzʋlʋmɩyɛ siɣye yekina nɛ ɛyʋ pɩzɩ ɛyɔɔdɩ-sɩ.

Fransɩɩ kʋnʋŋ masɩ wɛ nɔɔ kolaɣ tɛɛ abalɩmasɩ naalɛ ɖeke : hɛkʋ nɛ hɛkʋ halɩmayaɣ [j] tɔmpiye « yourte » ɖɩpaɣzɩyɛ nɛ mɔɔʋ tɛɛ mayaɣ [ɲ], tɔmpiye « gnon » ɖɩpaɣzɩyɛ.

Kedeŋa kpeekpe nɔɔ witu kpɛlɛkʋʋ piliŋa ñɩnaa nɛ kana nɔɔ kolaɣ tɛɛ abalɩmasɩ ndɩ ndɩ. Sɩ-taa nasɩyɛ payaɣ se

-         Kɩɖɩɣyʋ tɛ abalɩmaɣ : [c], nɔɔ kolaɣ tɛɛ abalɩmayaɣ tandam.

Ɖɩkpaɣ kooree kʋnʋŋ masɩ, ɖɩnaɣ tɔmpiye 잘 [jal]. Tɔmpiye ńɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ se « pʋwɛ ɖeu ».

-         Kɩɖɩɣyʋ tɛ abalɩmayaɣ [ɟ], nɔɔ kolaɣ tɛɛ abalɩmayaɣ kiwiwaɣ.

Ɖɩkpaɣ hɔŋgrʋwa kʋnʋŋ masɩ, ɖɩnaɣ tɔmpiye nagy [nɑɟ]. Tɔmpiye ɖɩnɛ, ɖɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ se « sɔsɔ ».


-         Mɔɔŋ tɛɛ abalɩmasɩ [ɲ]

Ɖɩkpaɣ Ɛspañɔɔlɩ kʋnʋŋ masɩ yɔ, ɖɩnaɣ tɔmpiye mañana [ma'ɲana]. Tɔmpiye ɖɩnɛ, ɖɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ se « cee ».

Ɖɩkpaɣ Pɔɔrɩtigɛɛ kʋnʋŋ masɩ, ɖɩnaɣ tɔmpiye minhoca [mi'ɲokɐ]. Ɖɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ se « ataɣ nikaɣ »


-         Hʋlʋyaa abalɩmasɩ [ç], hʋlʋyʋ abalɩmayaɣ tandam. Ɖɩkpaɣ Caama kʋnʋŋ masɩ, ɖɩnaɣ tɔmpiye ich [ɪç]. Ɖɩ-tɔbʋʋ se « ma, mo, me, mɔ… ».

[ʝ], hʋlʋyʋ abalɩmayaɣ kiwiwaɣ


-         Abalɩmasɩ nasɩyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-sɩ se « sipirantɩ » abalɩmasɩ. Ɛzɩ [j], mbʋ yɔ. Ɖɩkpaɣ Angɩlɛɛ kʋnʋŋ masɩ, ɖɩnaɣ tɔmpiye « yes [jɛs] ; ɖɩ-tɔbʋʋ se « ɛɛɛ ».

[ʎ], kpɛŋga yɔɔ abalɩmayaɣ. Ɖɩcɔnɩ Itaalii kʋnʋŋ masɩ taa, ɖɩnaɣ tɔmpiye gli [ʎi].