Monrooviya

Pɩlɩɩna Wikipediya
Map of Monrovia

Monrooviya kɛna Liiberiya nɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Atlantique teŋgu cɔlɔ; pɩwɛ pɔɔ ŋga payaɣ-kɛ se Paulo kiɖeɖeu yɔ ka-lɩm ɖi-kpɛndɩyɛ. Pɩnaɣ 2008 taa pakalɩ kɩgalʊʊ lɛ, pana ɛyaa pɛɖɛ ɛzɩ mɩlɩyɔɔ yɔ.

(1954) Fig.186 Aerial view of downtown Monrovia

Monrooviya wɛ tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta nɛ payaɣ-tʊ se Pusiroodi yɔ nɛ Mesiiraado yɔ pɩcɔlɔ. Tɛtʊ ndʊ ɖɔɖɔ kɛŋna Liiberiya ɛjaɖɛ taa tɛtʊ ndʊ tɩkɩla walanzɩ ɖɔɖɔ yɔ.

Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-taa kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɔsʊʊ tiŋga wɛɛ : ñɩɩtʊ pɛdʊʊ nɛ ajɛya leɛna, tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ pɛdʊʊ, kaɖazɩm, ɖakʊta kɔ nɛ kutuyiŋmaʊ wondu ndɩ ndɩ.

Payaɣ Liiberiya ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ se Ellen Sirleaf Johnson, ɛwɛ kpelaɣ yɔɔ ɖooo pɩnaɣ 2006.