Aller au contenu

Mohamed Mouammar Kadhafi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Muammar al-Gaddafi at the AU summit-LR

Ɖajaa Mohamed Mouammar Kadhafi kɛ Liibii ɛjaɖɛ taa tʋ. Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1970 ñɩŋga taa. Ɛɛkɛ Liibii ɛjaɖɛ politiki laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛ-caa payaɣ se Mouammar Kadhafi. Palʋlɩ ɛlɛ pɩnaɣ 1942 taa nɛ ewona sɔsaa mʋlʋm pɩnaɣ 2011 ñɩŋga taa.

Ɖajaa Mohamed Mouammar Kadhafi kɛlɛ kajalaɣ pɩɣa ɛ-caa lʋlʋʋ taa. Ɛ-caa calɩ labʋ nesi ɖɔkʋʋ lɛ, eɖeke ɛlʋlaa. E-ɖoo payaɣ Fatiha al-Nuri. Ɖɔɖɔ ɛzɩ hɔʋ taa ɛ-ɖalaa lɛlaa yɔ, Ɖajaa Mohamed Mouammar Kadhafi laba Liibii ɛjaɖɛ tɛ kewiyaɣ taa tʋma ndɩ ndɩ.

Muammar al-Gaddafi Signature

Ɖajaa Mohamed Mouammar Kadhafi laba tamaɣ lɩzʋʋ tɛ sukuli nɛ ɛmʋ ka-takayaɣ pɩnaɣ 2006 ñɩŋga taa. Liverpool tɛtʋ taa ɛlaba e-sukuli sɔsɔʋ ŋgʋ. Ɛ-caa kɛkɛ Liibii ɛjaɖɛ Ñʋʋdʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ Ɖajaa Mohamed Mouammar Kadhafi kɛkɛŋna Liibii ɛjaɖɛ taa ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna mɛɛsaɣ tɛɛ aseɣɖe tɔm nɛ kaŋgalafunaa ndɩ ndɩ lɩzʋʋ tʋma yɔɔ yɔ ɖɩ-Ñʋʋdʋ.

Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ kedeŋa kpeekpe ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna aleɣya ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ ɖɩ-tʋma yɔɔ cɩnɩyʋ. Ɛkataɣ ɖɔɖɔ ɖoŋɖoŋ kedeŋa kpeekpe pombo mabʋ aleɣya ñʋndɩnaa nɛ ɛ wɛ palɩzɩɣ lɩmaɣza pombo mabʋ nʋmɔʋ taa.

Pa-katʋʋ mbʋ pʋ-nʋmɔʋ taa ɛkɔma ehiɣ tɔm nɛ ɛ-ɖalʋ hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ. Ɛ-ɖalʋ ɛnʋʋ payaɣ se Ɖajaa Saadj. Ɛlɛ kɛkɛ ɖɔɖɔ pombo mabʋ ŋgbɛyɛ taa tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.