Aller au contenu

Milton Hyland Erickson

Pɩlɩɩna Wikipediya

Milton Hyland Erickson, palʊla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 5 pɩnaɣ 1901 Aurum Nevada) nɛ ɛsɩ Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 25 pɩnaɣ 1980 Phoenix (Arizona tɛtʊ taa), ɛɛkɛ kpaŋ kʊdɔmɩŋ ɖɔkɔtɔ ɛkɛ ɖɔɖɔ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ Amerika ɛjaɖɛ taa, ɛlaba tʊmɩyɛ piŋ ɛyʊ ɖom lubitu hɔɔlʊʊ taa kpem. ́

Ɛ-tʊmɩyɛ labʊ alɩwaatʊ taa lɛ, ɛ nɛ ɛyaa nabayɛ palakaɣna, pʊ-tɔbʊʊ pɛkpɛnda lɩmaɣza mba yɔ Margaret Mead, Gregory Bateson, Lawrence Kubie, Aldous Huxley, John Weakland, Jay Haley nɛ Ernest Rossi. Ɛnʊ kɛna kɔɔ fɛbɩtʊ kɛlɛʊ cɛjɛ. Tʊma sakɩyɛ ñɔ pɩlɩna ɛ-tʊma yɔɔ kɔɔ labɩtʊ yaa fɛbɩtʊ sakɩyɛ lɩɩ pɩtɩŋna ɛ-yɔɔ. E-sukuli piyaa taa lɛ mba pa-hɩla pakɩlɩ sɩm yɔ mba yɔ Stephen Gilligan, William O'Hanlon, Stephen Lankton nɛ Jeffrey Zeig.

Palʊla Erickson saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 5 pɩnaɣ 1901 Aurum, pɩkɛ tɛtʊ cikpetu natʊyʊ tɩ-taa nɛ tataa ñɩm sakɩyɛ kɛ Nevada, ɖeɖe nɛ sɔnɔ tɛtʊ nddʊ tɩmʊwaa. Ɛ-caa kɔyɔ Charles, ɛlɛ tɛ nɛ Chicago, e-ɖoo kɔyɔ Clara, ɛlɛ wɛna Ɛndɩ ɛyaa tɛ calɩm kɛ e-hola taa, pawala ɖama kɛ Wisconsin pɩnaɣ 1881. Palʊla-ɩ kpa mbʊ yɔ ɛɛwɛna kʊdɔmɩŋ nɩɩyɛ ɛlɩna tantamtʊ cɔlɔ, ɛtanaɣ camɩyɛ ɖɔɖɔ.

Palʊla-ɩ mbʊ lɛ nɛ pɔcɔna e-ɖeɖe lɛ, ɛlɛɛzɩ e-fitenum pɩsɩ camɩyɛ pɔcɔ ɛpaɣlɩ. Erickson nɛ ɛ-kɔɔ talɩ sukuli wonaʊʊ lɛ pa-canaa wolo pacaɣ Lowell, Wisconsin tɛtʊ, peeɖe paayaba tɛtʊ leem. Erickson nɛ ɛ-kɔɔ naa lʊbɛ nɛ ɛ-ɖalʊ patɩŋa palakɩ hayɩm taa tʊmɩyɛ ɖeu.