Aller au contenu

Millau tɛ Fiyatiki

Pɩlɩɩna Wikipediya
Millau tɛ Fiyatiki

Millau tɛ Fiyatiki kɛna kondoloko ŋgʋ kɩwɛ ñɩɣtʋ nimaɣ (haubans) yɔ. Tarn kɛdɛɛŋga yaa kɩ-fɛɛʋ lɩm kpeŋna kɩ-tɛɛ. Kɩ-wɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa kɛ Aveyron egeetiye hɔɔlʋʋ taa. Habɩyɛ sʋsɔyɛ yaa lɔɔɖa habɩyɛ ɖɩnɛ paya-ɖɩ size A75. Lɔɔŋ ɛnɛ: Causse Rouge nɛ Larzac parɩkpɛndɩ kɛna kondoloko ŋgʋ.

Millau tɛ Fiyatiki

Kondoloko ŋgʋ, kɩ-ɖalakɩŋ yaa kɩ-kʋkɩyɩmɩŋ taa talɩɣ ɛzɩ mɛtɛwaa 2460 mbɩ yɔ. Nɛ kilingiŋ yaa kʋjʋkazŋ taa ma-kʋʋna ɛzɩ mɛtɛwaa 343 mbɩ yɔ. kɩ-wɛna Panorama ŋgʋ yɔ, kɩ-paɣla siŋŋ nɛ kɩwɛ camɩyɛ pɩdɩ fɛyɩ. Helim mbʋ pɩmakɩ yaa pɩfɛtʋ peɖe yɔ, pɩtalɩɣ ɛzɩ mɛtɛwaa kudokiŋ ɛzɩ 200 mbɩ yɔ.

Habɩyɛ sʋsɔyɛ tɛ kondoloko ɖɩnɛ, ɖɩ-ɛjaɖɛ nɛ ajɛɛ lɛɣna lakɩ tadɩyɛ yaa ɖɔŋna tadɩyɛ wonduu kondoloko habɩyɛ nɖɩ ɖɩyɔ. Habɩyɛ sʋsɔyɛ A75 ɖɩnɛ, nɖɩ yekina nɛ Clermont-Ferrand kpɩtɩna Béziers. Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɖɩlɩmazaɣ lɛɣtʋ nɛ liidiye nɖɩ pɩɩpɔzʋ yɔ kpaɣʋ kpɛlɩkɩtʋ pɔza Pɩnzɩ hiu nɛ naadozo (13) mbʋ yɔ.

Millau tɛ Fiyatik

Pabazaɣ kɩmaʋ kpɛlɩkɩtʋ lɩmaza pɩnaɣ 1987 taa. Nɛ pɩcaɣ size pabazɩ tʋmɩyɛ pɩnaɣ 2004 taa kɛ evemiye hiu loɖo n̄ɩŋgʋ wiye kɛ saŋayɩŋ fenaɣ alɩwaatʋ taa mbɩ yɔ. Pɩnzɩ naadozo wayɩ ɖeke koŋ mbɩ yɔ nɛ pasɩɩ kɔɔnɔɔ kaaʋ.

Liidiye n̄ʋʋ ŋgʋ pagba-kʋ nɛ palabɩna tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, ɖɩtala ɛzɩ miiliyɔɔwaa mɩnɩŋ naadozo nɛ hiŋ naalɛ (320) mbɩ yɔ ɛzɩ payaʋ anaasayɩwaa tɛ size euro yɔ. Ŋgbɛ nɖɩ paya-ɖɩ size Eiffage yɔ, nɖɩ cɛlɩna liidiye n̄ʋʋ kʋnɛ nɛ pɩbɩzɩ pɩsɩna tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖiɖeɖe.