Michel-Ange

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Michel-Ange Portrait by Volterra

Ɖajaa Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, payaɣ-ɩ nɛ Fransɩɩ kʊnʊŋ taa se Michel-Ange.

Abalʋ ɛnɛyɔ ɛkɛ Florɛntiini (Florentine) ɛjaɖɛ taa tʊ. Palʋla-ɩ Room tɛtʊ taa lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ loɖo (6) ñɩŋgʊ wiye, pɩnaɣ 1475 taa. Rooma kɛ Itaalii ɛjaɖɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ. Ɖajaa Michel-Ange sɩba lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ hiu nɛ lutozo (18) ñɩŋgʊ wiye, pɩnaɣ 1564 taa. Rooma tɛtʊ taa ɛsɩba.

Ɖajaa Michel-Ange cɛyaɣ ɛ-tɩ siŋŋ se ɛ-hɩɖɛ ɛsɛɛ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ. Ɛlʊba siŋŋ se ɛsɩba lɛ, pataasɔɔ ɛ-yɔɔ kaʊ. Ɛlakaɣ tʋma wena yɔ, a-taa naayɩ kɔyɔ: sɩʊkpelasɩ saɣʊ nɛ tɔlɩm ndɩ ndɩ taʊ tʊmɩyɛ nɛ keɣsi maʊ nɛ matʊ sɔsɔtʊ tʊmɩyɛ. Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ tɛtʊ lɛɣzʊʊ tʊmɩyɛ laɖʊ. Michel-Ange caa payaɣ se Lodovica di Leonardo Buonarroti Simoni. E-ɖoo kɛlɛ Franesca di neri del Miniato di Siena. Ɛ-caa kɛkɛ tɔmhʋyʋ. Pɩɖɩzaɣ mba pa-tɩŋɛ paawɛ ɖajaa Michel-Ange cɔlɔ yɔ nɛ ɛ-tʊma kpeekpe labʊ. Ɛkɛwɛ kpekpeka pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛtɛ ɛwɛɛ lɛɣtʊ siŋŋ.

'David' by Michel-Ange
Michel-Ange - Creation of Adam, Sistine Chapel, Room
Michel-Ange, Dernier jugement, Sistine Chapel, Room