Michel-Ange

Pɩlɩɩna Wikipediya
Michel-Ange

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Itaalii
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Caprese, Florɛnsɩ, Itaalii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 6 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1475
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Room, Itaalii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 18 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1564
Michel-Ange Portrait by Volterra

Ɖajaa Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni payaɣ ɖɔɖɔ se Michel-Ange.

Abalʋ ɛnɛ yɔ ɛkɛ Florɛntiini (Florentine) ɛjaɖɛ taa tʋ. Palʋla-ɩ Room tɛtʊ taa lakɩŋ fenaɣ taa kɩyakʊ loɖo (6) ñɩŋgʊ wiye, pɩnaɣ 1475 taa. Rooma kɛ Itaalii ɛjaɖɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ. Ɖajaa Michel-Ange sɩba lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ hiu nɛ lutozo (18) wiye, pɩnaɣ 1564 taa. Rooma tɛtʊ taa ɛsɩba.

Ɖajaa Michel-Ange cɛyaɣ ɛ-tɩ siŋŋ se ɛ-hɩɖɛ ɛsɛɛ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ. Ɛlʊba siŋŋ se ɛsɩbaa lɛ, pataasɔɔ ɛ-yɔɔ kaʊ. Ɛlakaɣ tʋma wena yɔ, a-taa naayɩ kɔyɔ: sɩʋkpelasɩ saɣʊ, nɛ tɔlɩm ndɩ ndɩ taʊ tʊmɩyɛ, nɛ keɣsi maʊ nɛ matʊ sɔsɔtʊ tʊmɩyɛ. Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ tɛtʊ lɛɣzʊʊ tʊmɩyɛ laɖʊ. Michel-Ange caa payaɣ se Lodovica di Leonardo Buonarroti Simoni. E-ɖoo kɛlɛ Franesca di neri del Miniato di Siena. Ɛ-caa kɛkɛ tɔmhʋyʋ. Pɩɖɩɩzaɣ mba pa-tɩŋɛ paawɛ ɖajaa Michel-Ange cɔlɔ yɔ nɛ ɛ-tʊma kpeekpe labʊ. Ɛkɛwɛ kpekpeka pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛtɛ ɛwɛɛ ɖɔɖɔ lɛɣtʊ siŋŋ.

'David' by Michel-Ange
Michel-Ange - Creation of Adam, Sistine Chapel, Room
Michel-Ange, Dernier jugement, Sistine Chapel, Room