Aller au contenu

Mbilia Bel

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mbilia Bel hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ kɔyɔ Marie-Claire Mboyo Moseka nɛ palʊla-ɩ pɩnaɣ 1956 kɛ Koŋgo ɛjaɖɛ taa. Ɛkɛna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa hendu teyu sɔsɔ nɔɔyʊ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ hiu nɛ lʊbɛ lɛ ɛpaɣzɩ hendu teu. Ɛle ɛɛpaɣzɩna patʊ nɛ lala, ɛzɩ Abeti Masikini yɔ pe-hendu maazɩɣ. pUwayɩ yɔ ɛnɛ Sam Mangwana papaɣzɩ hendu teu panaalɛ.

Pɩkpaɣʊ nɛ pɩnzɩ 1980 taa mbʊ yɔ, pañɩnɩɣ Koŋgo taa kɛ hendu teya sɔsɔ kɔyɔ, ɛwɛ pa-taa,pɩkɩlɩna aliwaatʊ ndʊ ɛzʊ l'Afrisa International de Tabu Ley Rochereau ŋgbɛyɛ taa yɔ. Ɛɛlʊla ɛ-pɩɣa kacalaɣ ŋga lɛ ɛsɩŋ pazɩ se ɛhɛzɩ. Pʊwayɩ lɛ ɛnɛ Tabu Ley palɩza tataɣ nakayɩ pɩnaɣ 1987. Palɩza-kɛ nɛ pɛtɛ lɛ, ewolo Paarii tɛtʊ taa nɛ ɛcaɣ peeɖe. Pɩnzɩ 1989 nɛ 1990 taa ewoba nʊmɔŋ sakɩyɛ. Ewoba Etazunii, Kewiyaɣ-Kɩkpɛndaɣ taa nɛ Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊiyɛ hɔɔlɩŋ taa.