Mayɩnɛrɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mayɩnɛrɩyɔm (ɛ-yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Mt), ɖɔɖɔ kɛlɛ pama-ɩ se mayɩnɛrɩyɔm, ɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 109. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe kɩyɛɛna fenaɣ taa pɩnaɣ 1982 pɩtɩŋna pesidina-ɩ nɛ 209Bi(58Fe,n)266Mt kɛ nazɩyʊ sɩɣlɩyaa yuŋ ñmba yɔɔ ñɩnɩyaa sukuli taa (GSI) Darmstadt Caama ɛjaɖɛ taa, nɛ paha-ɩ kpaagbaa hɩɖɛ pɩnaɣ 1997 pɩlɩna Lise Meitner hɩɖɛ ɖʊʊ yɔɔ.

Kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ 29 pɩnaɣ 1982 wɛɛ taa palaba kajalaɣ ɖeɖe kɛ mayɩnɛrɩyɔm pɩtɩŋna Caama ɛjaɖɛ taa ñɩnɩyaa ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩ-nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ kɔyɔ Peter Armbruster nɛ lɛlʊ yɔ Gottfried Münzenberg kɛ nazɩyʊ sɩɣlɩyʊ yuŋ ñɩmba yɔɔ ñɩnɩyaa sukuli taa Darmstadt tɛtʊ taa.

Hɩɖɛ mayɩnɛrɩyɔm palɩzɩ-ɖɩ se paɖʊna hɩɖɛ tomnasɩ nɛ lɛɣtʊ tʊmɩyɛ tʊ Lise Meitner, kɛlɛ pʊkɔna ntɔnjɔɔlɩyɛ pɩlɩna pʊtʊnaa 101 nɛ 109 papa hɩla yɔɔ, kɛlɛ UICPA la lɩmaɣza se paya-ɩ se unnilennium (Une) se pɩkɛ ɛ-hɩɖɛ pɩtɩŋna ɛ-ñʊʊ mayaɣ yɔɔ. Kɛlɛ ntɔnjɔɔlɩyɛ nɖɩ pehiɣ ɖɩ-tɛ nɩnaʊ tɔm pɩnaɣ 1997 kɛlɛ pakpa hɩɖɛ nɖɩ nɔɔnɔɔ ɖɩzɩma yɔ.