Aller au contenu

Martin Luther

Pɩlɩɩna Wikipediya
Lucas Cranach d.Ä. - Martin Luther, 1528 (Veste Coburg)

Martin Luther, palʊla-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 10 pɩnaɣ 1483 Eisleben, Thuringe, Caama ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ ɛlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 18 pɩnaɣ 1546 tɛtʊ kʊyʊm ndʊ tɩ-taa, ɛkɛ Ɛsɔ tɔm tʊmɩyɛ tʊ, nɛ payaɣ-ɩ se ɖalʊʊ, ɖɔɖɔ ɛkɛ wɩlɩyʊ sukuli kɩtɛzʊʊ taa, ɛnʊ pʊzɩna pɩɣyɩyaa tɩnaa cɔɔcɩ, ɛnʊ lɛzɩna mba palʊkɩ maɣzɩm mbʊ se pɔtɔsɔɔlɩ pɩɣyɩyaa tɛ Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba.

Ɛ-ɛsɩyɛ sɛna ñʊʊ yabɩtʊ tɔm mbʊ lɛ, nɛ sɔndʊ kpaɣ-ɩ nɛ hɛkʊ nɛ hɛkʊ alɩwaatʊ taa sɩm tɔm mbʊ lɛ, ehiɣ ɖoŋ sɔsɔŋ nɩɩyɛ Yesuu hɔɔlʊʊ pɩtɩŋna Ɛsɔ tɔm takayaɣ kiɖeɖeɣa taa takayaɣ ŋga Paul tɩyɩna Room ñɩmba yɔ. Luther cɔlɔ lɛ, ciyam ñʊʊ yabɩtʊ kɛ Ɛsɔ kʊjɔʊ, kɩlɩna tɩ kɩwɛkɩm yɔɔ kpiɖiɣ nɛ Yesuu Krɩstʊ yɔɔ tisuu piŋ se ɛnʊ kɛna Mesiya, paa ŋtɛkɛ cɔɔcɩ tʊ kɔyɔ.

Palʊla Martin Luther Eisleben (Mansfeld, sɔnɔ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩyaɣ se Saxe-Anhalt yɔ) kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 10 pɩnaɣ 1483. Ɛkɛ kajalaɣ pɩɣa Hans Luder cɔlɔ ɛ nɛ ɛ-halʊ Marguérite Zidler. Ɛ-caa kaakɛ haɖʊ ɖooo kiɖe tɛɛ, pʊwayi pamʊ-ɩ tʊmɩyɛ kuwiviri ñɩɣlɩm tɛtʊ ɖɩlaɖɛ Mansfeld egeetiye taa, pʊwayɩ ɛpaɣzɩ huyu nɛ ɛnaŋɩɣ kuwiviri ñɩɣlɩm tɛtʊ, peeɖe ehiɣ ɛ-tɩ nɛ ñɩm tʊ. Martin Luther wɛna ɖalaa nɛ kɔɔnaa siŋ kɛlɛ ɛkɩlɩ sɔɔlʊʊ ɛ-ɖalʊ Jacob.