Aller au contenu

Martin Heidegger

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Martin Heidegger

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Caama
Ɛ-tʋmɩyɛ Filozɔɔfʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Meßkirch, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 26 Salaŋ fenaɣ 1889
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ 26 Agoza fenaɣ 1976
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Meßkirch, Caama

26 September 1889 – 26 May 1976

Martin Heidegger kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Caama yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yɔ. Ɛsɔɔla n̄ɩnʋʋ paa alɩwaatʋ ndʋ lɛɛ tovonum nʋmɔʋ. Ɛwɛ lɔŋ ɛzɩ pʋyʋ yɔ. Palʋla ɖajaa Martin Heidegger kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye Salaŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 1889 n̄ɩŋga taa.

Caama ɛjaɖɛ taa tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣtʋ size Messkirch yɔ tɩ-taa peeɖe palʋla-ɩ. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɖajaa Martin ɛnɛ, ɛsɩba agoza fenaɣ taa kɩyakʋ kʋɖʋmʋ ŋgʋ paalʋla-ɩ kɩ-taa yɔ ki-wiye ɖɔɖɔ. Pʋ-tɔbʋʋ size ɛsɩba evemiye hiŋ naalɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye Agoza fenaɣ taa pɩnaɣ 1976 n̄ɩŋga taa.

Martin Heidegger - Durf te Denken

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Fribourg-en-Brisgau Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Ɖajaa ɛnɛ, e-wezuu caɣʋʋ paza pʋwɛɛna ndɩkʋ kpem. Ɛlakasɩ taa kaawɛ ɛzɩ kpaaŋ tʋ yɔ. Paa lee ŋna-ɩ kɔyɔ, ɛwɛ ɛzɩ weyi pɔtɔ size lɛɣya laba-ɩ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ size ɛwɛ ɛzɩ e-koobu nɔɔyʋ sɩba yɔ. Mbʋ yɔ, ɛ-lɩmaɣza wɛ lim lim paa ɛzɩm taa. Ɛkɛkɛ pɩɣa ŋga kaawɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ.

Ɖajaa sɔsɔ Martin Heidegger kɛ filozofii tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Filozofii tʋmɩyɛ laɖʋ payaɣ size filozɔɔfʋ. Filozɔɔfʋ kɛ lɔnzɩnɖɛ tʋ sɔsɔ weyi ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size, ɛn̄ɩnɩ ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ kpɛlɛkʋʋ yɔ.

Pʋwɛna filozɔɔfʋ siŋŋ taa lɛ ɛtɩlɩ mbʋ ɛyʋ kɛwa yɔ, nɛ mbʋ ɛyʋ ɛnʋ ɛtɛŋna yɔ. Pɩcɔ nɛ ɖajaa Heidegger paazʋ filozofii tʋmɩyɛ lɛ, ɛcalɩna labʋ ɛtɛ sukili kɩ-tɛzʋʋ ɖajaa sɔsɔ Edmund Husserl cɔlɔ. Peeɖe, ɛpɩza ɛkpɛlɛkɩ mbʋ ɛyʋtʋ kɛ siŋŋ yɔ. Paa weyi ɛkɛ filozɔɔfʋ, ɛlɛ toovonum taa lɛ, ɖajaa ɛnɛ, ɛtɛ n̄ɩŋgʋ wɛ ɖoŋ nɛ yuŋ siŋŋ.