Martin Heidegger

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ɖajaa Martin Heidegger
Heidegger 4 (1960) cropped.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Caama
Ɛ-tʋmɩyɛ Filozɔɔfʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Meßkirch, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 26 Salaŋ fenaɣ 1889
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ 26 Agoza fenaɣ 1976
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Meßkirch, Caama
Heidegger Signature.jpg

26 September 1889 – 26 May 1976

Martin Heidegger kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Caama ɛjaɖɛ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa Caama ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyʋ yaa ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yɔ. Ɛsɔɔla n̄ɩnʋʋ paa alɩwaatʋ ndʋ lɛɛ tovonum nɩmɔʋ. Ɛwɛ lɔŋ ɛzɩ pʋyʋ yɔ. Palʋla ɖajaa Martin Heidegger kɛ kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ Salaŋ fenaɣ pɩnaɣ 1889 n̄ɩŋga taa.

Caama ɛjaɖɛ taa egeetiye yaa tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣtʋ size Messkirch yɔ tɩ-taa peeɖe palʋla-ɩ. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɖajaa Martin ɛnɛ, ɛkɔɔ ɛsɩ agoza fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ kʋɖʋmʋ ŋgʋ paalʋla-ɩ kɩ-taa yɔ ki-wiye ɖɔɖɔ. Pʋ-tɔbʋʋ size ɛsɩba evemiye hiŋ naalɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wine kɛ Agoza fenaɣ pɩnaɣ 1976 n̄ɩŋga taa.

Martin Heidegger - Durf te Denken

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Fribourg-en-Brisgau kɛ Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Ɖajaa ɛnɛ, e-wezuu caɣʋʋ paza pʋwɛɛna ndɩkʋ kpem. Ɛlakasɩ taa kaawɛ ɛzɩ kpaaŋ tʋ yɔ. Paa lee ŋna-ɩ kɔyɔ, ɛwɛ ɛzɩ weyi pɔtɔ size leɣya laba-ɩ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ size ɛwɛ ɛzɩ e-koobu nɔɔyʋ sɩba yɔ. Mbʋ yɔ, ɛ-lɩmaɣza wɛ lim lim kɛ paa ɛzɩm taa. Ɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ.

Ɖajaa sɔsɔ Martin Heidegger kɛ filozofii tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Caama ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Filozofii ŋgʋ pamana Fransɩ kʋnʋŋ taa size "philosophie". Filozofii tʋmɩyɛ laɖʋ payaɣ size filozɔɔfʋ. Filozɔɔfʋ kɛ lɔnzɩnɖɛ tʋ sɔsɔ weyi ɛ-tʋmɩyɛ kɛlɛ size, ɛn̄ɩnɩ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza yaa ɛyʋ yɔɔ lɔnzɩnɖɛ kpɛlɛkʋʋ yɔ.

Pʋwɛna filozɔɔfʋ size Ɛtɩlɩ siŋŋ size ɛyʋ kɛ we, nɛ ɛtɛŋna we yaa ɛpɩsʋʋ ɛpɛ pʋtʋ. Pɩcɔ nɛ ɖajaa Heidegger paazʋ filozofii tʋmɩyɛ lɛ, ɛcalɩna labʋ ɛtɛ sukili kɩ-tɛzʋʋ kɛ ɖajaa sɔsɔ Edmund Husserl cɔlɔ. Peeɖe, ɛpɩza ɛkpɛlɛkɩ mbʋ ɛyʋtʋ kɛ siŋŋ yɔ. Paa weyi ɛkɛwa yaa ɛlakɩ filozofii. Ɛlɛ toovonum taa lɛ, ɖajaa ɛnɛ, ɛtɛ n̄ɩŋgʋ wɛ ɖoŋ nɛ yuŋ siŋŋ. Kɩwadaɣ yaa patala kuyuŋ siŋŋ kɛ Fransɩɩ n̄ɩŋgʋ taa.