Mao Zedong

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Mao Zedong

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Siini
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Shaoshan, Hunan egeetiye taa
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 26 wiye, Saŋayɩŋ fenaɣ, 1893
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ 9 wiye, Salaŋ fenaɣ, 1976
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Mao Zedong kɛna Sinii ɛjaɖɛ taa sɔdʊʊ nakʊyʊ nɛ sɔɔjanaa ñʊʊtʊ. Palʊla-ɩ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 26 pɩnaɣ 1893 kɛ Sinii ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ salaŋ fenaɣ kɩyakʊ nakʊ pɩnaɣ 1976 kɛ Pekɩŋ tɛtʊ taa, ɛɛwɛna pɩnzɩ 82. Ɛnʊ lɩzɩna ŋgbɛyɛ ndɩ payaɣ-ɖɩ se Sinii ɛjaɖɛ kɩkpɛndɩyɛ yɔ nɛ ɛkɛna ɖɔɖɔ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-ñʊʊdʊ kpaɣna pɩnɑɣ 1949 pʊkɔɔ pɩsɩɩna ɛ-sɩm pɩnaɣ 1976.

Sinii ɛjɖɛ taa ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Kpɛndɛ ŋgbɛyɛ lɩmaɣzɩyɛ ŋgbɛyɛ kewitu yɔ, ɛwɛ nɔɔ yɔɔ lɩzɩyaa taa. Mao Zedong yaa Mao Tsé-Toung kɛna weyi ɛmaba ɛ-laŋgɩyɛ taa nɛ ɛtɔ se Sinii ɛjaɖɛ lɛ, ɖɩkɛna samaɣ lɩzʊ ɛjaɖɛ kɛ aloma fenaɣ kacalaɣ wiye Pekɩŋ tɛtʊ taa pɩnaɣ 1949. Pɩla mbʊ ɖɔdɔ lɛ, ɛnʊ kɛŋna kacalaɣ tʊ weyi ɛɖɔka Sinii ɛja:d:e nɛ payaɣ se ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ yɔ kpaɣ pɩnaɣ 1954 nɛ 1959.