Mao Zedong

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ɖajaa Mao Zedong
Mao Zedong 1963 (cropped).jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Siini
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Shaoshan, Hunan egeetiye taa
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 26 wiye, Saŋayɩŋ fenaɣ, 1893
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ 9 wiye, Salaŋ fenaɣ, 1976
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ
漢字2.jpg


Mao Zedong (yaa Mao tsé-Toung, yaa Mao Tsé-Tung, yaa Mao Tso-Tong) kɛ Siini ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ, ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ Sɔɔjanaa ñʊʊdʊ kɛ Siini ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩtaɣ peeɖe. Ɛnʊ ɖiiyanaɣ Siini ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɛnʊ yebinaɣ nɛ Siini ɛjaɖɛ samaɣ hiu kadɩ yɔ caʊ. Ɛ-caa kakɛ haɖʊ nɛ payawayɩ se Mao Xunsheng nɛ e-ɖoo kɛlɛ Wen Qimei. Palʊlɛy-ɩ Shaoshan kɛ Hunan egeetiye taa kɛ nɛɛlɛ nɛ loɖo evemiye wiye saŋayɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 1893. Ɛ-sɩba Siini ɛjaɖɛ tɛtʊ sʊsɔtʊ taa kɛ peekɛɛ kɛ evemiye nakʊ nɖɛ wiye salaŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1976.

Ɛkaɣ wɛna halʊʊ kʊɖʊm nɛ pɩɣa lʊbɛ. Mao Zedong politiki ŋgbɛ payawaɣ se Shanghai, kɛ pɩnaɣ 1921 taa. Ɖɩcɔnaɣ kɔyɔ, pɩnzɩ 1934-1935 taa lɛ, Mao Zedong kakɛnaɣ ninɖiyiɣʊ sɔsɔ kɛ Siini ɛjaɖɛ taa. Ɛcɔnaɣ kɔyɔ, ɛnaɣ Tchang kai-Chek po-you nɛ Japɔŋ wutuʊ yebinaɣ nɛ ɛkɛ kɔɔnɔɔ ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɛ pɩnaɣ 1954 pʊkɔɔ pɩsɩnaɣ pɩnaɣ 1959, mbʊ pʊyɔ yɔ ɛnʊ ka-kɛna waɖʊ po-you ŋgʊ kɩ-taa. Mao Zedong kʊnʊŋ kɔyɔ Xiang. Kʊnʊŋ ŋgʊ Siini samaɣ kaklɩlaɣ ñʋʋdʊ. Mao Zedong caɣa pɩnzɩ waaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔ Siini ɛjaɖɛ taa waɣɩ lɛ ɛlabaɣ you, ɛwaɣ nɛ ɛɖanɩ kpaʊ kewiyaɣ pʊkɔ pɩtalɩ ɛzɩbaɣ pɩnaɣ 1976 taa. Tʊma wena ɛpɩzaɣ ɛlaɣ nɛ pʊcɔ Ɛsɔ yaɣ-ɩ nɛ ɛcɔlɔ kiŋ yɔ, a-taa nayɛ kɔyɔ : Ɛɛkɛ takayaɣ taa maʊ sɔsɔ kɛ Siini politiki ŋgbɛ nɖɩ payawaɣ se nɔɔ kpɛŋdɩ ŋgbɛ yɔ, ɛɛkɛ ɖɔɖɔ sɔɔjanaa mba paawɛ Siini ɛjaɖɛ hɛkʊ taa pa-ñʊʊdʊ, ɛɛkɛ ɖɔɖɔ ɛyʊ wei ɛhawaɣ paɣtʊ siŋ yɔ. Ɛpaɣ ɛ-samaɣ se kɔtɔkɩ yaa ketisuu ŋgbɛ nɖɩ ɖɩwɛ kewiyaɣ yɔɔ yɔ ka-paɣtʊ yɔ ɖeke koŋ. Ɛlakaɣ ɛzɩ URSS lakʊ yɔ, papaɣ tʊʊ ɛɖʊ ɛtɛ ɖɔɖɔ nɛ tɩyɔ ɛnaɣ ɛ-samaɣ pɔɖɔŋɑɣ. Ɛɖʊza ɛjaɖɛ ONU ŋgbɛyɛ nesi tɛ kɛ pɩnaɣ 1921 taa.