Maarɩsɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Mars Valles Marineris

Maarɩsɩ (kɩɖaʊ: ♂) kɛna wɩsɩ cɔɔʊ taŋgalam tɩyɩŋga nɛ tɩyɩŋga kanɛ ŋga kɛŋna naanza ŋga nzɩ sɩñɔtɩna wɩsɩ yɔ. Wɩsɩ cɔɔʊʊ taŋgalam tɩyɩnzɩ litoozo kpeekpe taa lɛ Maarɩsɩ kɛŋna naalɛ ŋga yʊŋ hɩlɩmaɣ tɔm taa nɛ paɣlɩka ɖɔɖɔ.

Wɩsɩ cɔɔʊ taŋgalam tɩyɩŋga kanɛ koposina wɩsɩ ɛzɩ 1,381 nɛ 1,666 UA (pʊtɔbʊʊ se pɩtalɩɣ kilomɛtanaa miiliyɔɔnaa 206,6 nɛ 249,2. Maarɩsɩ kpayaɣ hɛkʊ cɔʊ taa talɩ ɛzɩ afema 686,71 yɔ.

Ɛzɩ Mɛɛrkiiri, FeniisɩTɛtʊ yɔ, tɩyɩnga kanɛ kɔ-yɔɔ nɛ tɛtʊ. Wɩsɩ cɔɔʊ taŋgalam tɩyɩŋga ŋga payaɣ se Tɛtʊ yɔ, tɩkɩla Maarɩsɩ kɛ yʊŋ hɩlɩmaɣ ɛzɩ tam hiu yɔ ɛlɛ tɩyɩŋga kanɛ kakɩla fenaɣ hɩlɩmaɣ ɛzɩ tam hiu ɖɔɖɔ.

PIA02405

Ɖooo ɛzɩ pɩkpaɣʊ yɔ ñɩnɩyaa mba pɔsɔɔla wɩsɩ cɔɔu taŋgalam yɔ pɩ-tɛ wɛɖɩʊ nɛ pɩlakasɩ yɔ paha tɩyɩŋga Maarɩsɩ nɛ ɛsɛ pɩkɩlɩ tɩyɩnzɩ lɛɛsɩ nzɩ paa-anɩ ɛzɩma yɔ. Tɩyɩŋga kanɛ kanɛ tɛtʊ cɔɔʊ taŋgalam tɩyɩŋga ŋga ɛyaa wɛ ka-taa yɔ, Tɛtʊ, pɛwɛna ɖama kpaɣʊʊ mbʊ yɔ pɩɖɔɔ pɩtɩɩfɛyɩ.

Mars caves from NASA orbiters

Pɩnaɣ 2008 taa ñɩnɩyaa loyuu kiluzuu ŋgʊ pañɩnɩʊna lɩm nɛ cukaŋ yɔ, kɩwɩlaa se tɩyɩŋga Maarɩsɩ taa wɛ lɩm ɖomba pɩtɛɛ nɛ pɩtakɩlɩ cukaŋ. Panɛ ɖomba ana kɛ Fasititasɩ Poriyalisi tɛtʊ taa.

Avalanche on Mars February 19th 2008 01

Salaŋ fenaɣ 28 pɩnaɣ 2015 Naza ñɩna nɛ kɩna se wɩsɩ cɔɔʊ taŋgalam tɩyɩŋa Maarɩsɩ taa nɛ anaam nabʊyʊ nɛ payaɣ-pʊ se Soomiirɩ nɛ kɩ-taa nɛ ñɩm ndɩ ndɩ ɛzɩ Kloratɩ nɛ Pɛrɩkloratɩ mbʊ pɩwɛ mañeziyɔmɩ taa yɔ pɩtasɩna pɛɗikɩloratɩ ŋgʊ kɩwɛ sodɩyɔmɩ taa yɔ nɛ pizidina lɩm pazɩ.