Aller au contenu

Maarɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Maarɩ Maaɖɩ kɛna Juda tʊ. ƐkɛYeesuu Nazaɖɛtɩtʋɖo. Katolika kɩɖɩsɩtʋ samaɣ ŋgbɛ cɛlʋʋ samtʋ siŋŋ kɛ pɛlɔ Maaɖɩ yeesu ɖo. Pʋyɔɔ paya-ɩ hɩlandɩndɩ size Maaɖɩ nazaɖɛtɩ tʋ, Maaɖɩ kelekele tʋ, Kɩpaɣlʋ ɖo.

Ɛzɩɩ ɛ-pɩyalʋ yeesuu yɔ, paapɩzʋʋ pama keeke kɛ pɛwɛtʋ nɛ pewezuu caʋʋ.Takayasɩ nzɩ payaɣ sɩ-tɛ taɣma yɔ sɩ-taa pama pɛlɔ Maarɩyanɛ ɛ-pɩyalʋ pɔ-tɔm natʋyʋ natʋyʋ kɛ ɖooo caanaʋ taa.

Ɖo-ɖoo pɛlɔ Maaɖɩ yeesuu ɖo kɛna katolika kɩɖɩsɩtʋ mba ŋgbɛyɛ kɛ pa-kɩlaʋ laʋ tɛ pɩyʋ keem. Ɛsɔtɔm tɛ lɩmaɣza tɩŋgɩyaa ndɩ ndɩ wɛɛ paakpakʋ pɛlɔ Maaɖɩ yeesu ɖo size ɛkɛ pɩyʋʋ. Paaɖʋʋyɩ lɩm ɛzɩ katolika ŋgbɛyɛ mba yɔ. Pɩtɛ kɩɖɩsɩtʋ mba yɔ evangelika mba, nɛ asamblee mba, nɛ lɛɛba ndɩ ndɩ.