Aller au contenu

Maɣzɩm kpɛlɛkɩyʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Maɣzɩm kpɛlɛkɩyʊ yaa maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ ɛkɛ ɛyʊ weyi ɛmʊ niiye maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ taa yɔ, pɩkɛ tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩpaɣlɩ piŋ nɛ ɖɩtɛ ɖɩwalɩ yɔ. Ɛyʊ ɛnɛ yɔ ɛlakɩ tʊmɩyɛ ɛyʊ lɛɛlʊ fetenum yɔɔ pɩkɛ-ɩ lɛɣtʊ tʊmɩyɛ, nɛ ɛñɩnɩɣ ɛyʊ maɣzɩm tɔm hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa, ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛtɩlɩ-ɩ ɛ-wɛtʊ nɛ ɛ-ɛyʊtʊ nɛ ɛ nɛ ɛyaa pɛ-wɛtʊ nɛ ɖama.

Ɛlakɩ tʊmɩyɛ cala yɔɔ nɛ wola yɔɔ pɩlɩna ɛ-tɛ sɔɔlɩm yɔɔ pɩcɛlɩna maɣzɩm lɩzɩtʊ ndɩ ndɩ yɔɔ ndʊ tɩwokina nɛ pʊ-tʊmɩyɛ yɔɔ kiŋ yɔ, hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ yɔɔ kɛ ɛyʊ fezuu caɣʊʊ yɔɔ (ɖɩkpaɣ ɛzɩ kpɛlɛkɩtʊ, alaafɩya, kɔɔ labɩtʊ ɛyaa, tɔm hʊtʊ, tʊma, ahelesa nɛ ŋkpaɣ mbʊ nɖɛ). Pasɩma maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ nɛ pakandɩɣ ɖɩ-yɔɔ kpaɣ ɖooo pɩnaɣ 1985.

Pɩlɩna lona wena a-taa palakɩ tʊmɩyɛ yɔ lɛ, maɣzɩm kpɛlɛkɩyaa pɩzɩɣ palakɩ lona ndɩ ndɩ taa kɛ tʊma, potukina ɛyaa tɩŋa kpaɣ piyaa, evebupiyaa, ɛyaa sɔsaa, akpadɩyaa, hɔŋ, nesi tɛɛ tʊma sɔsɔna tɩnaa, kʊñɔntɩnaa nɛ ŋkpaɣ mbʊ nɖɛ, potukuna ɛyaa kʊyʊm kʊyʊm yaa pekpeɣliɣ-wɛ com com.