Mʊɖɛ lɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mʊɖɛ lɩm kɛna lɩm mbʊ pɩcatʊna ɖenɖe puhuwa yɔ. Mʊɖɛ lɩm wɛ kɔɖɩɩɩ ɛzɩ mʊʊna yɔ nɛ kʊɖɔmɩŋ nɩɩyɛ yaa ɖɔɖɔ kpɛŋgbɛɛsɩ nasɩyɛ haɣna lɩm mbʊ. Mʊɖɛ lɩm wɛ kpʊzʊyɛɛ yaa naalɩm tɩyɛ nɛ naayɛ taa sida calɩm nɛ pee. Pʊcɔ nɛ mʊɖɛ kpa ɛyʊ lɛ, pɩpɩzʊ pɩkɛna heŋ nɩɩyɛ labɩna-ɩ, piye naɖɩyɛ lɩna ñɩɩɩ yaa kʊdɔŋ nakʊyʊ ɖɛna-ɩ. Lɩm cakɩ ɖenɖe yɔ, sonzo naayɛ wɛɛ nɛ apʊʊzʊʊ hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa kʊlʊtasɩ nɛ sɩɖazʊ nɛ lɩm mbʊ pɩwɛʊ kɔɖɩɩɩ ɛzɩ mʊna yɔ.

Mʊɖɛ paazʊʊ lɛ, peeɖe saɣ miŋ nɛ peeɖe wɛɛ sɛmɩŋ tɩyɛ piyele puhuu pazɩ. Mʊya wɛ ndɩ ndɩ pɩlɩɩna kʊɖɔŋ ŋgʊ kpa ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ yɔ. Mʊɖɛ naɖɩyɛ taa lɩm ɖɔʊ sakɩyɛ nɛ pɩwɛɛ kɔɖɩɩɩ ɛzɩ naanim yɔ. Mʊya lɛɛna taa lɩm wɛ ɖɔɖɔ kɔɖɩɩɩ ɛlɛ pɩ-taa wɛ lila caɖɩɩɩ ɛzɩ mʊindɔndʊ yɔ. Fɩtɩyɩm huɖu ñɩŋganzɩ kʊdɔŋ mʊɖɛ wɛ ɖɔɖɔ. Mʊɖɛ ɖɩnɛ, ɖi-lɩm wɛ kele kele nɛ pɩ-taa wɛ lila ɖɔɖɔ. Agbanja mʊya wɛɛ ɖɔɖɔ. Hʊzʊŋ ñɩŋganzɩ kʊɖɔŋ mʊya wɛɛ. Mʊya ana a-lɩm caɣa wɛʊ ɛzɩ tɩŋ hatʊ sɛmɩŋ yɔ. Naayɛ lɩm wɛ huluu sɛmɩŋ tɩyɛ nɛ mʊya ana lɛ, ɖalaa kʊɖɔŋ ñahaɣna-yɛ.

Pɔcɔna ñɩnʊ ŋgʊ kɩnaɣ kʊlʊdasɩ ñɩɩɩ ñɩɩɩ wa yɔ kɩ-taa kɔyɔ, panaɣ se mʊya taa tomnasi sakɩyɛ. Kʊlʊdasɩ nzɩ sɩwɛ mʊya lɩm taa yɔ, awɛ ndɩ ndɩ pɩlɩɩna mʊya ana aɖɩlɩyɛ. Pʊtɔbʊʊ se pɩlɩɣna kʊdɔmɩŋ ndɩ ndɩ sonzo wena ahaɣ mʊya ana yɔ. Pɛkɛdʊ mʊya nɛ ɖama kɔyɔ, awɛ ndɩ ndɩ. Mʊya taa kʊlʊtasɩ nasɩyɛ taa nɛ kɩnamɩyɛ ɖalaa, calɩm hokasi kʊhʊlʊmasɩ yaa tomnaɣ taa ajɔɔla ndɩ ndɩ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɖenɖe lɩm caɣ mbʊ yɔ, peeɖe ɖazʊ nɛ hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩtɩŋga kɩzɔɔtʊʊ.

Pɩwɛɛ se mʊɖɛ ɛkpa nɔɔyʊ lɛ, eyele pañazɩ-ɩ ɖɩ yaa patʊlɩ-ɩ ɖɩ nɛ palɩzɩ lɩm mbʊ pɩtɩŋga. Pɩtɛkɛ mbʊ yɔ, lɩm mbʊ pɩpɩzʊ pɩwɛɛ ɖazʊ yɔɔ nɛ hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩtɩŋga kɩɖazɩ yaa piyele pɩpɩsɩ eyʊ taa nɛ pɩcaɣ ɖol i nɛ pɩkɔna-ɩ kaɖɛ sɔsɔyɛ.