Mɩnjɩ mɩnjɩ wɛtʋ wɛʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
HanstandBWmedium.gif

Anjaʋ waa nabɛyɛ mɩnjɩ mɩnjɩ wɛtʋ wɛʋ kɛna lɛɣtʋ ndʋ, tɩwazaɣ kɛlɛ size aseɣɖe yaa mɔŋgɔmajɔnaʋʋ tɩnaa nabɛyɛ ɛna cɛzɩm yaa cɛtɩm taa mbɩ yɔ kɛ ɛyaa mba peciɣdiɣ yaa paaciɣduu patɩ nɛ payaɣ wɛ size mɛmvɛyɩ mɩnjɩ mɩnjɩ waa yɔ. Pɩtɛ ɖɔɖɔ lɛ, ɛyaa mba pɛwɛʋ ɛzɩ anjaʋ waa yɔ.

Mɩnjɩ mɩnjɩ samaɣ ŋga, kɛwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ, mba pata wɛɛ tɔlɩm nɛ pɛwɛ ɛzɩ, kɩlɛmɩŋ yaa anjaʋ waa yɔ. Mba papɩzɩʋ pala mɩnjɩ mɩnjɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, pɛkɛ mba pɛwɛna wezuu, piciɣdɩɣ nɛ pɔɖɔŋ powolo nɛ pɔkɔ nɛ papɩzɩɣ ɖɔɖɔ, pala kaayɔɔdasɩ laɣsɩ yɔ.

Hʋnʋ hʋnʋ yaa hʋnʋm laɣsɩ tɩna panɛ, pɛkɛ yɔɔdɩyaa siŋŋ tɩna nabɛyɛ ɖɔɖɔ. Kɩyakʋ lɩʋ yaa kɩyakʋ suu kɛ ɖɔɖɔ mbʋ ɖɩya size mɩnjɩ mɩnjɩ wɛtʋ yɔ. Hʋna hʋna lakasɩ yaa mɩnjɩ mɩnjɩ wɛtʋ paɖaɣna lɛɣzɩnaʋ sinimaɣ.

Sinimaɣ kʋnɛ kʋkʋʋ lɛ, kɩɖanɩʋ wɩlɩʋ mɩnjɩ mɩnjɩ wɛtʋ tʋnɛ kɛ, takayaɣ nakɛyɛ yɔɔ. Samaɣ caɣ kilingli nɛ kɔcɔŋna mbʋ pɩɖɩɩna labʋ yaa mbʋ pɩlaba nɛ pɩɖɛɣ yɔ.