Aller au contenu

Mère Teresa

Pɩlɩɩna Wikipediya
Mère Teresa (1986)

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu hɩɖe kɩsɛsɛyɛ yaa cɔɔcɩ taa hɩɖɛ kɔyɔ Mère Teresa. Patasɩɣ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se sainte Teresa de Calcutta. Ɛkɛ Albanɛɛ tɛtʊ taa pɩɣa nakayɩ. Ɛkɛ katolika tʊ weyɩ petiya-ɩ Ɛndɩ tɛtʊ taa se esusi ɛsɔtɔm yɔ. Palʊla-ɩ Masedonii ɛjaɖɛ taa kɛ kɩyɛna fenaɣ 26 pɩnaɣ 1910 nɛ ɛsɩ aloma fenaɣ kagbaanzɩ wiye pɩnaɣ 1997 kɛ Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 87. Ɛkɛ halʊ weyi ɛcɛlɩ ɛ-tɩ k̂pem kɛ ɛsɔ yɔ nɛ ɛsɔɔlɩ sɛ ɛyaa ɛya pa-tɩ ñʊŋ yee palakɩ ɛ-lakasɩ kɔyɔ.

Pʊyɔɔ yɔɔ ɛtʊla ɛsɔsɛtʊ pɩulɩʊ nakʊyʊ nɛ mba pɔsɔɔlaa se pakatɩ ɛsɔ yɔ pɛwɛɛ peeɖe nɛ patɩmʊʊna Ɛsɔ ɛnʊ. Pewila ɛ-tʊma taa ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ payɩ nɛ pɔcɔna ɛ-ɖɔnɛ ɖɔɖɔ lɛ, aloma fenaɣ 19 wiye pɩnaɣ 2003 Pape Jean-Paul II nɛ ɛna mba pɔpcɔ-ɩ nɛ pata yɔ, pakpaɣ Mère Teresa se paɖʊ-ɩ ɛyaa kiɖeɖema ciŋga taa nɛ patɩmʊna-ɩ se ɛsɔ ɛmʊ-ɩ lɛ ɛwɩlɩna-wɛ nɛ hama lakasɩ. Pɩla mbʊ nɛ pana se ɛkɛ kiɖeɖeu nɛ salaŋ fenaɣ kɩyakʊ naanza wiye pɩnaɣ 2016 Pape François ɖʊ Mère Teresa de Calcutta kɛ ɛyaa kɩɖeɖema taa.