Louis Armstrong

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Louis Armstrong
Louis Armstrong NYWTS2.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Etaazuunii
Ɛ-tʋmɩyɛ Minziiki laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ New Orleans, Luwiiziyaaana (Louisiana), Etaazuunii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ 4 wiye, pɩnaɣ 1901
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Corona, Queens, Niyuu Yɔrɩkɩ (New York), Etaazuunii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ 6 wiye, pɩnaɣ 1971
Louis Armstrong signature.png
Louis Armstrong restored

Louis Armstrong kɛ minziiki ŋgʋ payaɣ size jazz yɔ kɩhʋlʋyʋ yaa kɩ-soo maɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.Palʋla-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ taa, efemiye yaa kɩyakʋ naanaza (4) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1901 n̄ɩŋga taa. Lone yaa tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Nouvelle-Orléans yɔ tɩ-taa.

Palʋla-ɩ ɖajaa Louis Armstrong kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ paya-ɖɩ size Louisiane yɔ ɖɩ-taa. Ɛsɩba efemiye loɖo (6) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1971 n̄ɩŋga taa kɛ Etaazunii ɛjaɖɛ tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size Niyuu Yɔrɩkɩ yɔ tɩ-taa. Ɖɔɖɔ lɛ, pasɩma ɖajaa ɛnʋ nɛ ɛ-hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ naɖɩyɛ. Ɛ-hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ nɖɩɩ yɔ: Satchmo.

Louis Armstrong, between 1938 and 1948 (William P. Gottlieb 09601) cropped

AfrikaAmerika ajɛɛ anɛ, a-samaɣ ɖɩgbɛndɩ tɛ mʋsɩ labʋ yaa sɔnzɩ cɩmɩŋ liɖe wɛ samtʋ wendu ndʋ etewa yɔ tɩ-taa. Pʋwɛ ɖɔɖɔ, ajɛɛ ana a-sɔnzɩ kpeekpe labʋ alɩwaatʋ taa nɛ pɩtasɩna wɛtʋnaɣ sakɩyɛ taa ɖɔɖɔ. Abalʋ Armstrong ɛnɛ, ɛlaba minziiki ŋgʋ kɩtɔyaɣ kedeŋa kpeekpe yɔ.

Samaɣ sɔɔla ɛtɛ minziiki ɖɔɖɔ siŋŋ ɛzɩ nabʋyʋ yɔ. Pɩtɩŋgɩna ɛtɛ ɖeu nɛ camɩyɛ labʋʋ ɛgandɩyɛ, nɛ ɛtɛ wezuu kɩpaŋgʋ caɣʋʋ, nɛ pɩtasɩna ɛtɛ ɛyʋtʋ kɩpandʋ wɛʋ e-wendu teu alɩwaatʋ taa, nɛ ɛtɛ camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛ-sɔlɩm mbɩ yɔ, tɩŋgɛ paɣɩ yebina nɛ ɛkɛ ɛtɛ alɩwaatʋ taa kɛ ɛyʋ kɩtɩlɩɣ siŋŋ kɛ kedeŋa kpeekpe yɔ.

Louis Armstrong and Grace Kelly on the set of "High Society", 1956

Armstrong maɣmaɣ lɩzɩna teu yɔɔdaɣ kɩpaŋga nakɛyɛ nɛ ɛhaɣ kɛ hɩɖɛ size scat. Mbʋ yebina nɛ ɛpɩsɩ jazz wendu teyu weyi, ɛkawɛ ɖoŋ siŋŋ kɛ ɛtɛ wɛɛ taa yaa ɛtɛ alɩwaatʋ taa yɔ. Pɩgbaʋ nɛ ɖoo ɛzɩ pɩnzɩ hiŋ naanaza yaa nɩɩnaza taa mbɩ yɔɔ yɔ, jazz hʋlʋyʋ sɔsɔ Armstrong ɛnɛ, ɛlaba cɔʋ tʋmɩyɛ. Ɛcɔ ajɛɛ sakɩyɛ taa. Ɛnʋ samaɣ tɩlaɣ size ɛkɛna jazz hʋlʋyʋ sɔsɔ kɛ kedeŋa kpeekpe yɔ.