Aller au contenu

Louis Armstrong

Pɩlɩɩna Wikipediya
Louis Armstrong

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Etaazuunii
Ɛ-tʋmɩyɛ Minziiki laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ New Orleans, Luwiiziyaaana (Louisiana), Etaazuunii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ 4 wiye, pɩnaɣ 1901
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Corona, Queens, Niyuu Yɔrɩkɩ (New York), Etaazuunii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ 6 wiye, pɩnaɣ 1971
Louis Armstrong restored
Louis Armstrong, between 1938 and 1948 (William P. Gottlieb 09601) cropped
Louis Armstrong and Grace Kelly on the set of "High Society", 1956

Palʊla Louis Armstrong kɛ Nʊvɛlɩ-Ɔɔrɩleansɩ, Luyiziyani tɛtʊ taa kɛ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ naanzawiye pɩnaɣ 1901 nɛ ɛsɩ Niwu Yɔrkɩ tɛtʊ taa hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɩyakʊ looɖo ŋgʊ wiye.

Palʊla-ɩ Nʊvɛlɩ-Ɔɔrɩleansɩ tɛtʊ taa nɛ pɩɩkɛna hɔʊ ŋgʊ kɩ-taa nɛ tanɩm kpem yɔ. Kʊñɔŋ wayɩ lɛ pɩkɛna ɖɔɖɔ hɔʊ ŋgʊ kɩ-taa nɛ ñamñam lakɑsɩ nɛ acɛya wɛ yɔ. Payaɣ Louis Armstrong caa se William Armstrong (1881–1922) nɛ ɛlɛ lakaɣ tʊmɩyɛ kɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pasaɣ sanzɩ nɛ kɔɔ wena palakɩna tɔlɩm ɖɩ ndɩ yɔ. E-ɖoo kɔyɔ Mary Mayann Albert (1886–1942) nɛ ɛlɛ nalakaɣ tɩzɩyʊ tʊmɩyɛ kɛ anasayɩnaa cɔlɔ. Louius Armstrong ɛnɛ ɛ-caa ɖoo Josephine cɔlɔ kɛ ecaɣ nɛ ɛpɩɩ.

Ɛ-hɩla kɩsɛsɛna ɖɔɔ nɛ a-taa kɔyɔ: Dippermouth, Satchmo nɛ Pops. Louis Armstrong kɛ weŋgalɩyʊ nɛ e-liɖe sɔsɔyɛ kɔyɔ Afrika ɛlɛ palʊla-ɩ Amerika tɛtʊ taa. E-wendu teu taa lɛ, ɛsɔ wendu nɛ sɔnzɩ, ñɩndʊ pezida nɛ ɖama. Wendu ndʊ ɛkɩlz sɔɔlɩʊ yɔ, ndʊ lɛ jazɩ nɛ eteu taa lɛ, ɛcɔʊ tɔm yaa ɛlmɩlɩtʊ tɔmbe sakɩyɛ. Louis Armstrong cɔ ajɛyaa sakɩyɛ nɛ ɛpɩsɩ jazɩ wendu teyaa taa sɔdʊ sɔsɔʊ.