Liu

Pɩlɩɩna Wikipediya


Kabɩyɛ kʋnʋŋ tɔmpe wɛna liŋ ndɩ ndɩ. Pʋ-tɔbʋʋ se pakalɩɣ tɔmpiye naɖɩyɛ lɛ, ɖi-witu kpa ɛsɔdaa. Pakalɩɣ naɖɩyɛ ɖɔɖɔ lɛ, ɖɩɖɩ witu ɛɛkpa ɛsɔdaa.


Ñɩnɩyʋ nɔɔyʋ ñɩnaa nɛ ɛna se kabɩyɛ kʋnʋŋ tɔmpe wɛna liŋ loɖo ndɩ ndɩ.


Liu kʋkʋyʋʋ wɛɛ. Tɔmpe wena awɛna liu kʋkʋyʋ yɔ, a-taa lɛ, ɖɩnaɣ tɔmpiye « fétíyé ». Yee pɛhɛ tɔmpiye naɖɩyɛ halɩmasɩ tɩŋa ñʋŋ taa cɛcɛsɩ kɩwɛlɛsɩ yɔ, pɩwɩɣlɩɣ se tɔmpiye ńɖɩ ɖɩwɛnɩ liu kʋkʋyʋʋ.


Tɔmpe lɛɛna ñɛwɛnɩ liu kitibuu. Tɔmpe wena awɛnɩ liu kitibuu yɔ, a-taa lɛ, ɖɩnaɣ tɔmpiye « kozoŋa ». Tɔmpe wena paahɛɣ paa ɖɩ-halɩmayaɣ nakɛyɛ ñʋʋ taa cɛcɛyaɣ yɔ, pɔtɔŋ se tɔmpiye ńɖɩ, ɖɩwɛnɩ « kozoŋa »liu.


Tɔmpe lɛɛna ñɛwɛnɩ « kpáŋaɣ » liu. Pʋ-tɔbʋʋ se pɛhɛɣ cɛcɛyaɣ tɔmpe ana a-kajalaɣ halɩmasɩ ñʋŋ taa cɛcɛsɩ.


Tɔmpe lɛɛna ñɛwɛnɩ « kpeluú » liu. Tɔmpe alɛ yɔ, a-kpaakpaa halɩmayaɣ ñʋʋ taa pɛhɛɣ cɛcɛyaɣ.


Tɔmpe lɛɛna ñɛwɛɛnɩ « nákaʋ́ » liu. Pʋ-tɔbʋʋ se tɔmpe ana lɛ, pɛhɛɣ a-kajalaɣ nɛ a-kpaagbaa halɩmasɩ ñʋŋ taa cɛcɛsɩ ɛzɩ pɛhɛʋ tɔmpiye nákaʋ́ ñɩnzɩ ñʋŋ taa yɔ.


Tɔmpe lɛɛna lɛ, awɛnɩ « kɩlákʋ » liu. Pʋ-tɔbʋʋ se, tɔmpe ana, a-hɛkɩŋ taa halɩmasɩ ñʋŋ taa pɛhɛɣ cɛcɛsɩ ɛzɩ pɛhɛʋ tɔmpiye « kɩlákʋ » ñɩŋa ñʋʋ taa yɔ.

Abalɩmasɩ taa lɛ, masɩ sɩnɛ yɔ : n, ŋ nɛ m pa-ñʋŋ taa ɖeke papɩzɩɣ pɛhɛɛ cɛcɛsɩ yee si-liŋ ɛkʋyɩ ɛsɔdaa tɔmpe naayɩ taa kɔyɔ.