Aller au contenu

Lingua Franca Nova

Pɩlɩɩna Wikipediya

Lingua Franca Nova (Elefen) kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pɔñɔɔzɩ-kʊ se kɩwɛɛ kɛlɛʊ, kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ nɛ kɩwɛɛ kɛlɛʊ ɖɔɖɔ nɛ patɩlɩ-kʊ ajɛyɛ kpeekpe taa. Kɩwɛna wazaɣ sakɩyɛ:

  1. Kɩwɛna hɩla ndɩ ndɩ. Pɩɩwɛ ɛzɩ Itaalii yaa Ɛsɩpaañɩ kʋnʋŋ yɔ.
  2. Pɔyɔɔdʋʋ-kʋ nɛ nɔɔ taa tɔm. Pɩtɩmʋna se pɩɣa nakɛyɛ ɛkpɛlɩkʋʋ tɔm ndʋ tɩtɩtʋʋzɩ yɔ pɩnzɩ sakɩyɛ.
  3. Kɩwɛna matʊ ndʊ tɩ-taa tɔm kɛdʊʊ camɩyɛ yɔ, ɛzɩ kreyooli waa yɔ.
  4. Kɩwɛna tɔbʊʊ nɛ kɩ-taa wɛ ɖoŋ nɛ kɩ-taa wɛ ɖoŋ nɛ kɩ-taa wɛ ɖoŋ nɛ kɩ-taa wɛ ɖoŋ nɛ kɩ-taa wɛ ɖoŋ.
  5. Kɩwɛnɩ paɣtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ ɛzɩma tɔm pee wɛɛ yɔ.
  6. Tɔm pee wena a-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ yɔ, a-taa tɔm pee sakɩyɛ wɛ sɔnɔ Romance kʋnʋmɩŋ taa. Kʋnʋmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa tɔm wɛ ndɩ ndɩ nɛ tɩwɛnɩ ɖoŋ sakɩyɛ ɖɔɖɔ.
  7. Pama-ɩ se ɛmʊ latɛŋ nɛ krɛkɩ kʊnʊŋ taa lɛɣtʋ kɩfatʊ tɔm, nɛ pɩkɛ kedeŋa kpeekpe kɩlɩm.
  8. Pama-kʋ se kɩwɛ ɛzɩ "natural" yɔ mba pasɩm Romance kʋnʋmɩŋ yɔ, ɛlɛ pɩtɩcɛyɩ lalaa se pɛkpɛlɩkɩ-kʋ.