Aller au contenu

Li Bai

Pɩlɩɩna Wikipediya
Li Bai
A Painting of Li Bai with his poetry
Li Bai Chanting Poetry, by Que Lan

Palʊla Li Bai kɛ pɩnaɣ 701 kɛ Suyii tɛtʊ taa, Sinii kewiyaɣ taa nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 762 kɛ Taŋtʊ tɛtʊ taa. Ɛ-hiɖɛ kɩsɛsɛyɛ kɛna keesi maɖa sɔsa taa nɔɔyʊ kɛ Sinii ɛjaɖɛ taa. Nɔɔyʊ ɛɛsɩŋ camɩyɛ Li Bai tɛ evebutu yaa ɛ-kʊyɩmɩŋ ɛlɛ ndʊ pasɩma yɔ tʊtʊ lɛ se ɛlɩna hɔʊ ŋgʊ kɩ-taa yɔ kɩ-taa nɛ sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛwɛ Han liɖe taa. Ɛ-maɣmaɣ nɛ ɛ-caa powoba Sijuaŋ tɛtʊ taa lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 5.

E-sukuli labʊ taa lɛ, lɩmaɣza wena payaɣ-yɛ se kɔnfiziyʊsɩ nɛ maɣzɩm kɩdɩsɩm kpɛnaʊ pazɩna palɛɣzɩ-ɩ. Ɛpaɣzɩ e-keesɩ mabʊ ɛlɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 14 ɖeke. Ɛkɔma nɛ ɛkatɩna weyi paya-ɩ se Zhao Rui yɔ kɛ Emeyi pʊʊ yɔ lɛ pɩtɛsa-ɩ malɩnaʊ nɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se tawoyisti yɔ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 25 lɛ ɛɖʊ ɛ-taa se ɛpaɣzɩʊ cɔʊ ajɛyɛ taa nɛ ewolo tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Yaŋzou yɔ tɩ-taa nɛ peeɖe ɖɔɖɔ kɛ ɛpazaa ɛwɛɛkɩ ɛ-ñɩm sakɩyɛ. Pinaɣ 726 taa kɛ ɛkpaɣ ministri nɔɔyʊ pɛlɔ kɛ Anlʊ, Hubeyi tɛtʊ taa.