Li Bai

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Li Bai

Li Bai kɛ Siini tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛwɛna tandaʋ siŋŋ yɔ. Palʋla ɖajaa Siini ɛjaɖɛ pɩɣa Li Bai ɛnɛ kɛ pɩnaɣ 701 n̄ɩŋga taa. Siini ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ payaɣ size Peekɛɛ.

Ɛkɛ pɩɣa ŋga kamaɣzɩm ɖɔwa kpeɖem nɛ kaatɛŋ maɣzɩm wiɖi kaʋ yɔ. Ɛkɛ abalʋ pasamam nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɖajaa sɔsɔ Li Bai ɛnɛ, ɛkɛ pɩya ŋga kaawɛ lɔŋ nɛ lɛɣtʋ kpekpekaɣ siŋŋ yɔ kɛ ka-pɩcatʋ taa.

A Painting of Li Bai with his poetry

Pasaŋga kɛ siŋŋ kɛ ka-tabalaa ɛsɩnda. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛsɩba pɩnaɣ 762 n̄ɩŋga taa. Pɩlaba size ɛwɛna pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ kʋɖʋm (61) lɛ ɛsɩba. Sakɩyɛ yaa lalaa yawa ɖajaa ɛnɛ ɖɔɖɔ size Li Po yaa Li Taibai. Hɩla anɛ, ana pɛɖɛyaa nayɩ.

Ɖajaa sɔsɔ Li Bai Siini ɛjaɖɛ tʋ ɛnɛ, ɛkɛ koowa maɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɛlɩna kewiyaa kɩɖɛza ɖɩɣa Tang taa. Evebitu taa patatɩlɩ siŋŋ. Ɛ-hɔʋ kɛ sakɩyɛ tɔŋ size pasɩʋ kɛʋ ɖoo sɔja sɔsɔ kewiyaa kɩɖɛza ɖɩɣa taa Han.

Li Bai Chanting Poetry, by Que Lan

Ɖajaa ɛnɛ lɛ, palʋla-ɩ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ size Azii hɛkʋ nɛ pamana Fransɩ kʋnʋŋ taa size "Asie centrale" yɔ. Ɛlɩna tɛtʋ ndʋ payaɣ tʋ size Sichuan yɔ tɩ-taa kɛnɛ, nɛ ɛkɔɔ ɛna ɛ-caa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛkawɛna pɩnzɩ kagbanzɩ (5). Ɖajaa Li Bai ɛnɛ, ɛma koosi sakɩyɛ.