Li Bai

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Li Bai

Li Bai kɛ Siini tʋ. Palʋla ɖajaa Siini ɛjaɖɛ pɩɣa Li Bai ɛnɛ pɩnaɣ 701 n̄ɩŋga taa.

Ɛkɛ pɩɣa ŋga kamaɣzɩm ɖɔwa kpeɖem nɛ kaatɛŋ maɣzɩm wiɖi kaʋ yɔ. Ɛkɛ abalʋ pasamam nɔɔyʋ ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɖajaa sɔsɔ Li Bai ɛnɛ, ɛkɛ pɩya ŋga kaawɛ lɔŋ nɛ lɛɣtʋ kpekpekaɣ siŋŋ yɔ ka-pɩcatʋ taa.

A Painting of Li Bai with his poetry

Pasaŋga kɛ siŋŋ ka-tabalaa ɛsɩnda. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛsɩba pɩnaɣ 762 n̄ɩŋga taa. Pɩlaba size ɛwɛna pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ kʋɖʋm (61) lɛ ɛsɩba. Sakɩyɛ yawa ɖajaa ɛnɛ ɖɔɖɔ size Li Po. Hɩla anɛ, anaɣ pɛɖɛyaɣna-ɩ.

Ɖajaa sɔsɔ Li Bai Siini ɛjaɖɛ tʋ ɛnɛ, ɛkɛ koowa maɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ ɛ-ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɛlɩna kewiyaa kɩɖɛza ɖɩɣa Tang taa. Evebitu taa patatɩlɩ siŋŋ.

Li Bai Chanting Poetry, by Que Lan