Le Corbusier

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Le Corbusier
Le Corbusier (1964) Stedelijk Museum Sikkensprijzen 916-9288 (cropped).jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ La Chaux-de-Fonds, Suwiisi
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ 6 wiye, pɩnaɣ 1887
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Roquebrune-Cap-Martin, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ 27 wiye, pɩnaɣ 1965
Le Corbusier signature.svg
Weissenhof Corbusier 03

Charles-Edouard Jeanneret-Gris, palʊla-ɩ aloma fenaɣ kɩyakʊ loɖo ŋgʊ wiye kɛ pɩnaɣ 1887 kɛ Suwiisi ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ nɛɛlɛ nɛ lʊbɛ kɛ pɩnaɣ 1965. Mbʊ lɛ, ɛwɛna pɩnziɣ hɩŋ lʊbɛ nɛ lʊbɛ. Ɛsɛ hɩɖɛ nɛ paya-ɩ se kɔɖɩbɛsi. Ɛkɛ saɣyʊ, ɛkɛ tɔlɩm tayʊ, ɛmaɣ takayɩsɩ, ɛkɛ weyi ɛwɩlʊʊ tɛtʊ lɩzʊʊ yɔ, ɛkɛ weyi ɛwɩlʊʊ ɛzɩma pamaɣ kuduuyiŋ sɔsɔŋ tɛtʊ taa nɛ pʊwɛʊ ɖeʊ yɔ. Palʊla-ɩ Suwiisi ɛlɛ ɛpɩsɩ ɛtɩ Fransɩɩ tʊ kɛ dooo pɩnaɣ 1930.

United Nations Chrysler and Empire State Building

Le Corbusier lʊba tɛtʊ lɩzɩʊ yɔ. Ʊnʊ lʊbɩna nɛ ɛkʊlɩ nɔkʊɖʊma wɛtʊ yɔ ; Tɩ-yɔɔ yɔ ɛpazaɣ tʊmɩyɛ labʊ dooo pɩnaɣ 1920. Ɛlaba tambɔɔ ŋga nɛ ɛlakɩ tʊmɩyɛ pʊyɔɔ mbʊ yɔ pɩɩkɛ kedeŋga kpekpe you sɔsɔʊ alɩwaatʊ ndʊ Corbésier. palakaɣ lɩmazaɣ se mbʊ pʊwɛka yɔ pama nɛ pɔñɔɔzɩ yɔ, ɛma takayɩsɩ ndɩ ndɩ kɛ kagbaŋzɩ nɛ sɩ-taa tɔm kɛ wazaɣ pɩɩŋ kɛ haya kuduuyuŋ hɔlʊ taa. Nɛ kuduuyiŋ ɛnʊ pama-ɩ lɛ ɛ-taa wɛʊ pɩtɩnɛ mbʊ pɩtɛɖʊʊ ɛyʊ yɔ, mbʊ yɔ saʊ, lɩm ɖɩyaayɛ, sukuli, kɩyakʊ tɔm ɖɩkalɩyɛ nɛ samaɣ ɖɩkatɩyɛ.

Carpenter Center- Harvard University - IMG 0089

Charles-Edouard Jeanneret caa maazɩ se ɛ-pɩyalʊ ʊnʊ ɛkɛʊ caɣayaa mba pɛkɛ christʊ nɛ palɩna nɛ Fransɩɩ hadɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kɩŋ yɔ pe-liɖe taa ɛyʊ. Ɛ-ɖoo tɔŋ se ɛ-lɩna Suwiisi, Fransɩɩ nɛ kɩ-hayi kiŋ, nɛPɛlɩzɩkɩ tɛ tʊma sɔsɔna taa mbʊ labɩnɛ pɛlɩzɩkɩ mba ya-ɩ se kɔɖɩbɛsi.