Lao Tseu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Lao Tseu
老子

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Siini
Ɛ-tʋmɩyɛ Filosofii laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Chujen village, state of Chu, Siini
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ pɩnaɣ 601 BC
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ ??
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ ??

Lao Tseu kɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ tɛ hɩɖɛ. Lalaa yayɩ size Laozi yaa ɛzɩ Lao Zi. Ɛkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Siini ɛjaɖɛ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyʋ. Ɛjaɖɛ Siini tɛtʋ taa lɛ, paya-ɩ size Tàishàng lǎojn. Pʋtɔbʋʋ tobi kɛlɛ size "Ɛsɔnaa taa Ɛsɔ sɔsɔ Lao", papɩzɩʋ paya-ɩ ɖɔɖɔ size Siini ɛjaɖɛ taa ɔgɔlɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ.

Fransɩɩ kʊnʊŋ taa lɛ pɛcɛlɛyɩ hɩɖɛ size maatɛŋ tɛ Ɛsɔ. Ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ kɛlɛ Li Er. Paa pɩla ɛzɩma yɔ, pɔtɔma size ɛɛkɛ lɔnzɩnɖʋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ yaa n̄amtʋ lɔn tɩlɩʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛlɛ, yee pamaɣzʋʋna pɛtɛ taa sɔnzɩ taa kɔyɔɔ, ɛkɛ Confucius kpaɖʋ yaa wɛɛ taa. Pɩɩkɛ kpaɖɩŋ yaa wɛɛɛ loɖo (6) n̄ɩnɖɛ hɛkʋ nɛ hɛkʋ nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ Yesu Krɩstʋ nɛ kagbanzɩ (5) n̄ɩŋgʋ tɛ hɛkʋ nɛ hɛkʋ ɖɔɖɔ nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ Yesu krɩstʋ.

Pɩɩkɔɔ pɩsɩna kpaɖɩŋ kpiziuɖe tɛ wɛɛ taa yaa yoliheeɣye nɛ kpiziuɖe yaa lʋŋheeɣye taa. Ɖajaa Lao Tseu kɛ lɩzɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʋ lɩzana mbʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "taoïsme". Taoïsme kɛna Ɛsɔ tɔm kpɛlɛkʋʋ hɔɔlɩŋ nɩyɛ nɛ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza tɩlɩʋ tʋma. Ɛlakɩ lɔnzɩnɖɛ tʋma kpɛlɛkʋʋ.

Sakɩyɛ tɔŋ size, paa pɩla ɛzɩma yɔ, ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size "pays de Chu" ɖɩ-taa palʋla-ɩ kɛ Zhou ajɛɛ kewiisi taa. Ɛzɩma ɛnʋ ɛzɩ, caanaʋ takayasɩ taa ɛ-tɔm tɔɖʋ yaa pɔtɔyɔdɩ ɛ-tɔm pʋɖɔɔ yɔɔ lɛ, patɩla-ɩ pɩtɩŋgɩna kewyaɣ hʋʋ ŋgʋ payaɣna Fransɩɩ kʋnʋŋ taa size "dynastie Han" yɔ.

Lao Tseu kɛ mba pɛkɛna Ɛsɔ tɔm kpɛlɛkʋʋ hɔɔlɩŋ nɩyɛ tɩna nɛ ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣza tɩlɩʋ tʋma palaɖaa tɛ Ɛsɔ. Mbʋ yɔ, ɛnʋ kɛnɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩzɩyʋ. Ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlaɖaa payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "taoïstes" waa. Ɛ-ɛjaɖɛ Siini taa peeɖe lɛ, paya-ɩ size Tàishàng lǎojūn pʋtɔbʋʋ size Ɛsɔ kɩlɩm Lao, paya tobi Fransɩ kʋnʋŋ taa «Seigneur suprême Lao».

Pama ɖajaa sɔsɔ Lao Tseu ɛnɛ ɛtɛ sɩɣʋʋ kpelaɣ. Pama-ɩ nɛ tandaʋ kʋlʋmʋʋ nakʋyʋ ɛ-tamaɣ tɛɛ. Ŋna-ɩ ŋtɔŋ size akpadɛyʋʋ mɛwɛna mɛ-ɛsa. Ɛkɛ,