Lakʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Champ's Elk
Field dressing a deer 2

Lakʊ kɛna tɛkpɩna kpaʊ nɛ a-kʊʊ. Alɩwaatʊ ndʊ ɛyaa kʊ tɛtɛ kpɩna yɔ, nabʊyʊ taa lɛ pacaɣ-yɛ tɔɔʊ yaa pacaɣ se pɔɖɔɔ-yɛ. Pɩtasɩ ɖɔdɔ lɛ agbama sɔɔla se pɔɖɔɔnɩ-yɛ nɛ ataañɔtɩna ɖɩsɩ yaa hayɩm. Palakɩ lakʊ yem, paɣtʊ wɛɛ nɛ alɩwaatʊ ndʊ lakʊ laɖa ɩɩñaŋ paɣtʊ ndʊ kominana ɖʊwa yɔ pɩtɛ lakasɩ payaɣ se milɩm lakʊ yaa mɛɛsaɣ tɛɛ lakʊ. Weyi ɛlakɩ mɩlɩm ɛgbandʊ ndʊ yɔ, payaɣ-ɩ se mɩlɩm ɛgbam. Agbama wɛ agbama taa, pakɩlɩ ɖama.

Ɖoo lɛ pɛla kɛ palakaɣna ɛgbandʊ. Pɩkɔɔ lɛ, pɩjɔla; nɛ lɛɛlɛ yɔ malɩfana kɛ palakɩna- Tɔm hʊʊ paɣtʊ taa lɛ, lakʊ labʊ kɛna lakayaɣ ŋga pɩha waɖɛ kɛ paa anɩ se ɛtɩɩ tɛtɛ kpɩna wena afɛyɩna tɩnaa yɔ. Pʊyɔɔ kɛ tɔm hʊyʊ sɔsɔ J. Perrève tɔma se yee lakʊ ɛkɛna pɩyʊ tɩyʊ kɔyɔ, kɩkpaɣm siŋŋŋ kɔyɔ pʊwɛ se ɛyʊ ɛcɛyɩ ɛ-tɩ nɛ nɛ ɛsʊʊ lakʊ nɛ ɛñɩnɩ lakʊ wendu tɩŋga nɛ ɛkpa-tʊ nɛ ɖoŋ, paa pɩkɛna kpacana ɖʊʊ, lɛɛtʊ, wendu maɣma ndʊ ɛɖoɣa yaa malɩfanaa kɔyɔ, pʊwɛɛ se ɛkpa awayɩ wendu nɛ ekpena ɖɩɣa nɛ tɩwazɩ-ɩ.