Aller au contenu

Ladibiye

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ladibiye kɛna ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ yɔɔ mbʊ pɩkɛna ɛ-tɛ abalɩtʊ yɔ. Ladibiye wɛ ladɩyɛ yaa hɩnɛ cɔlɔ kpam. Ladibe kpɛnda naalɛ kɛ ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ yɔɔ. Ɛlɛ ɛyʊ pɩzɩɣ ɛwɛna ladibiye kʊɖʊmɖɩyɛ. Tɛtɛ kpɩnɛ lɛ, ɛyʊ ɛtɔsɔɔlɩ se ɖɩtasɩ kpaʊ kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɛlɩ ɛ- kpɩnɛ nɖɩ. Pɩtasɩɩna kpaʊ yekɛ, ɛlɛ ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛ-kpɩnɛ nɖɩ ɖɩpaɣlɩ camɩyɛ kɔyɔ, mbʊ ɖɔɖɔ ɛpɛlɩɣ-ɖɩ. Ladibe wɛna waɣzaɣ sɔsɔwa sɩŋŋŋ kɛ ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩna wezu caɣʊ taa.

Ladibe taa kɛ kɩjɛbɛyʊ wɛɛ nɛ pɩsaŋ se ɛyʊ ɛsʊna halʊ lɛ, ɛna ɛhalʊ ɛnʊ pakɩjɛbɛyɩŋ kpɛndɩɣ lɛ, pɩla se hɔɔ kɔma pɛ-hɛkʊ taa nɛ palʊilɩu pɩɣa. Pɩtasɩɩna pɩya lʊlʊʊ yeke. Ladibe taa kɛ hɩm cakɩ nɛ pʊcɔ nɛ ɛyʊ hɩɩ-pʊ. Ñɩnɩya ñɩna nɛ pana se, ɛyʊ calɩm taa lɩm mbʊ pɩwɛ nɛ pɩɩtasʊ-ɩ labʊ tʊmɩyɛ yɔ, ladibe hɔŋna-pʊ nɛ pɩlɩzɩ nɛ pisidi hɩm taa.