Aller au contenu

Laʊ pɩzatʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Laʊ pɩzatʊ kɛna pɩzatʊ ndʊ palʊ-tʊ nɛ tɛtɛ kpɩna hʊndʊ yɔ. Tɛtɛ wondu natʊyʊ sakɩyɛ lʊʊ laʊ pɩzatʊ ndʊ, pɩkɩlɩna ajaɣgoŋgonaa. Laʊ pɩzatʊ lʊya wɛ ndɩ ndɩ ɛlɛ Siini ɛjaɖɛ taa kɛ pakɩlʊ-tʊ tɔʊ. Sonzoo nayɛ ɖɔdɔ tɔʊ laʊ pɩzatʊ. Pɔtɔʊ laʊ pʒatʊ ndʊ ɖɔɖɔ nɛ kpootu ndʊ pahaʊ yɔ. laʊ pɩzatʊ tɔʊ lɩ ɖooo caanaʊ taa ɛzɩ pɩnzɩ 2000 nɛ 3000 taa pʊcɔ palʊlʊʊ Yesu. Lɔŋ sɩndɛ nɖɩ pakpakaɣ nɛ pɔtɔʊ nɛ laʊ pɩzatʊ ndʊ yɔ, tɩɩwɛ pɩnzɩ 2500 pʊcɔ palʊlʊʊ Yesu ɛlɛ pɩɩkɛna Siini ɛjaɖɛ taa.

Ɖenɖe palɩwaɣna-tʊ nɛ powokina ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, mbbʊ yebina nɛ payaɣ habɩyɛ nɖɩ se laʊ pɩzatʊ habɩyɛ. Lɛɣtʊ ndʊ pɛmɛsa-tʊ tɛndɛŋga tɛɛ pʊkɔɔ pɩtalɩ pɩnzɩ 560 pʊcɔ ɖa-alɩwaatʊ tʊnɛ tɩtalɩ. Erɔpʊ taa lɛ, laʊ pɩzatʊ tɔʊ lɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ looɖo taa. Piyele Fransɩ ɛjaɖɛ taa lɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ hiu nɛ naatozo taa.

Palʊ laʊ pɩzatʊ ndʊ kɛ wondu kʊsʊzʊtʊ ɛzɩ nikaɣ tokopnaaa yaa pɩsaŋ nɛ tɔɔla ndɩ ndɩ. Kacalaɣ laʊ pɩzatʊ tɔɔla wɛna ñɩnɩya lɩ a-yɔɔ yɔ pɩɩkɛna pɩnaɣ 2570 taa kɛ Siinɩ ɛjaɖɛ taa pʊcɔ ɖa-alɩwaatʊ talɩ. Laʊ pɩzatʊ lʊʊ lɛɣtʊ wɛɛ mbʊ mɛɛsaɣ tɛɛ nɛ mba papɩza nɛ pehiu pɩ-lɛɣtʊ ndʊ yɔ pɛkɛna cɔŋgɩyaa ɛzɩ ɛsɔsɛtʊ mba mba pese ɛyaa nɛ pɛwɛʊ peɖeke peɖeke nɛ payaɣ-wɛ ɖɔɖɔ se mʊwanɩ yɔ yaa abila sakɩyɛ. Pɔyɔɔ papɩzʊ pɔsxɔzɩ tada laɖaa.