Aller au contenu

Lɩvɛrɩmɔrɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Lɩvɛrɩmɔrɩyɔm (yʊsaɣ mayaaɣ kɔyɔ Lv) kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 116. Ɛ nɛ ʊnʊnhɛsɩyɔm palɩ ɖama kɛ IUPAC yatʊ paɣtʊ taa, nɛ patasɩ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se pʊtʊ 116 matʊ paɣtʊ taa. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe hasɩyaɖɛ fenaɣ taa pɩnaɣ 2000, kɛlɛ pesida-ɩ nɛ 248Cm(48Ca,3n)293Lv kɛ Joint Institute for Nuclear Research (JINR) Dubna tɛtʊ taa Ruusi ɛjaɖɛ taa.

IUPAC tisa ɛ-natʊ tɔm yɔɔ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ kajalaɣ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2011, nɛ paha-ɩ ɛ-hɩɖɛ kpaagbaa nɖɛ agooza fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 2012 pɩlɩna Lawrence Livermore takʊʊ nɛ wiluu tʊmɩyɛ yɔɔ, tʊmɩyɛ ɖɩwɛ Livermore Kaliforni tɛtʊ taa.

Pɩkɛ pʊtʊ weyi palaba-ɩ kɩlabʊ nɛ ɛfɛyɩ ɖiɣɖiɣ kpaa kɛlɛ ɛ-tɛ agbele naa naanaza mba pasɩma-wɛ tɔʊ cɛnzɩ piŋ. Kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊnaa kpata yɔɔ lɛ, paɖʊ-ɩ ñɩɣlɩm kʊñɔndɩnaa pʊtʊnaa taa kɛnɛ, kɛlɛ patatɩɩ ɖʊta-ɩ pʊtʊnaa nabayɛ liɖe taa.

Kpɛlɛkɩtʊ lɛɛtʊ ñɔkɔɔ ɖomaɣ nɛ agoza fenasɩ taa pɩnaɣ 2001, nɛ tʊtʊ ñawɩlɩɣ lɩvɛrɩmɔrɩyɔm tɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ waa naalɛ kɩfama. Pʊwayɩ ɖɔɖɔ kɔyɔ pana 293Lv tɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ waa lutozo pɩnzɩ naanaza wayi.