Aller au contenu

Lɩm wadʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Granite Falls 26437
Cars over the water
Stillaguamish River 26673

Lɩm wadʊ kɛna alɩwaatʊ ndʊ lɩm sʊʊ ɛyaa yɔɔ kɛ alɩwaatʊ natʊyʊ yɔ. Lɩm wadʊtʊ ndʊ, pɔyɔɔdʊ tɩ-tɔm lɛ pacaɣ se pawɩlɩ wɩlɩyʊ ndɩ ndɩ ɛzɩ:

  • Pɔsɩ sɔsɔsɩ taa lɩm wadʊ nɛ pɩsʊʊ ɛyaa yɔɔ yɔ.
  • Lemeɣsi lɩm kpem kpeŋgʊ kpolo kpolo yɔ. Pɩpɩzʊ pɩkɛna tɛtʊ ndʊ nd,u pahayɩ tɩ-yɔ yaa ɖenɖe tɛtʊ wɛ ɖoŋ nɛ tɩɩñɔʊ lɩm camɩyɛ yɔ.
  • Pɩpɩzʊ pɩkɛna alɩwaatʊ ndʊ lɩm wadʊ nɛ lɩŋgamɩŋ weyi ɛyʊ maɣmaɣ hʊyaa yɔ yaa alɩwaatʊ ndʊ azuuma wɛʊ nɛ cɩɖɩcɩɖɩ wɛtʊ ɛɛtalʊ yɔ, pɩɖɩkɩ lɩm nabʊyʊ nɛ pɩkɛna mbʊ payaɣ se lɩm wadʊ yɔ. Pɩdɛ lɩm mbʊ pɩpɩzʊ pɩlɩɩna kolonzi nzɩ pamaɣ se pɩɖɔkɩ lɩm yɔ sɩɖabɩna yaa lɔɔŋ weyi palazɩ-ɩ se mɛlɛna ɩɖɔŋ yɔ, ɩkɩlɩna sʊʊ nɛ ɩ-taa lɩm wadʊʊ.
  • Lɩm wadʊ pɩzʊ ɖɔɖɔ pɩkɛna lɩɩna lɩm kañaɖaɣ.
  • Teŋguna taa lɩm pizʊ pɩwadɩ nɛ pʊzʊ ɛyaa mba pɛwɛ pɩcɔlɔ kpɛɛ yɔ.
  • Lɩm wadʊ kɛŋna kacalaɣ taa wɛtʊ ndɩ ndɩ ŋtʊ tɩpɩzʊ tɩkɔna azɛʊ kɛ ɛyaa kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ.

Kɩkɛna azɛʊ ŋgʊ kɩkɩlʊ kɔnaʊ kɛkpɛdasɩ yɔ. Kpaɣna pɩnzɩ 1996 nɛ 2005 yɔ, kɛkpedasɩ nzɩ sɩlaba keteŋga kpeekp taa yɔ mɩnɩʊ yɔɔ lɛ, nɛɛlɛ fɛyɩ mɩnɩʊ kɛŋna lɩm wadʊ kɛkpɛdasɩ. Pɩnzɩ 1973 nɛ 1997 taa lɩm wadʊ kɛkpɛdasɩ kɔna azɛŋ ɛzɩ ɛyaa miliyɔɔna ɛzɩ 66 yɔ. Ñɩnɩyaa ñɩna lɛ, pana se lɩm wadʊ kɛkpɛdasɩ pɩzʊ pʊkɔna ɛyaa nɛ pɛwɛɛkɩ ɛzɩ miliyariwaa ɛzɩ kutiku yɔ kɛ pɩnaɣ taa kpaɣna pɩnaɣ 2010 nɛ 2050 yɔ.