Léon Tolstoï

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Léon Tolstoï
Leo Tolstoy, portrait.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Russii
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayaɣ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ .
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Salaŋ fenaɣ 9 wiye, pɩnaɣ 1828
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ 20 wiye, pɩnaɣ 1910
Lev Tolstoy signature published 1978.jpg

Léon Tolstoï kɛ paɖana yaʋ size de Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Ɖajaa sɔsɔ Léon Tolstoï kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ɖusi yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ ma-hɩɖɛ sɛwa tʋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataɣ kaʋ yɔ. Ɛlaba n̄ʋdaa maɣzɩm tʋma sakɩyɛ ndɩ ndɩ.

Tɔm takayasɩ taa mayaa nabɛyɩ tɔŋ size, palʋla Ɖajaa Léon Tolstoï ɛnɛ, salaŋ fenaɣ taa kɩyakʋ nakʋ (9) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1828 n̄ɩŋga taa. Ɛlɛ, lalaa n̄ɔtɔŋ size, pɩtɛkɛ mbʋ, ɛlɛ, kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ lutozo (28) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1828 n̄ɩŋga taa palʋla-ɩ.

Ɖajaa Léon Tolstoï nɛ ɛ-ñɩma

Ɖusi ɛjaɖɛ tɛtʋ taa egeetiye nɖɩ payaɣɖɩ size Iasnaïa Poliana yɔ ɖɩ-taa peeɖe palʋla ɖajaa Léon Tolstoï. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ ɛ-samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Ɖajaa sɔsɔ Léon Tolstoï, Ɖusi ɛjaɖɛ taa pɩɣa kanɛ, ka-sɩba kamɩŋ fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ naalɛ (20) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1910 n̄ɩŋga taa.

1 Soviet ruble - reverse (L.Tolstoy)

Ɛlɛ, lɛlaa n̄ɔtɔŋ size, pɩtɛkɛ mbʋ, size kɩyakʋ Lubɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1910 n̄ɩŋga taa kɛ ɛzɩba. Egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Astapovo yɔ, ɖɩ-tɛtʋ sɔsɔtʋ taa peeɖe ɛzɩba. Ɛzɩkaɣ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ nakʋ nɛ lutozo (98) mbʋ yɔ.