Aller au contenu

Léon Tolstoï

Pɩlɩɩna Wikipediya
Léon Tolstoi (1887)

Palʊla Léon Tolstoï kɛ kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ 28 ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1828 kɛ Lasɩnayiya, Poliyana tɛtʊ taa, Rusii ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ lʊbɛ wiye pɩnaɣ 1910 kɛ Asɩtrapolo tɛtʊ taa, Rusii ɛjaɖɛ taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 82. Ɛ-hɩɖɛ siŋŋŋ kɔyɔ Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Ɛkɛna roomamnŋ zʊlɩmɩyɛtaa takayɩsɩ kɩkalasɩ nɛ ɛ-tɛ saaʊla taakayɩsɩ. Ɛma takʊʊ takayɩsɩ sakɩyɛ ɖɔɖɔ nɛ sɩ-taa lɛ ɛmayaɣ samaɣ ŋga kɛwɛ Rusii kewiyaɣ ɖoŋ tɛɛ yɔ nɛ waɖɛ pɩwɛ se kɛwɛɛna ɖɔɖɔ yɔ. Ɛyɔɔda ɛsɔsɛtʊ aŋgba tɔm ndɩ ndɩ nɛ ɛtʊsʊ mʊndʊsʊ kɛ kɛ ɛsakuliye yɔɔ.

Ɛma takayaɣ kɩkalaɣ nakɩyɛ kɛ pɩnaɣ 1869 nɛ ɛyaa-kɛ se You nɛ Laŋhɛzɩyɛ Ɛkpaɣ pɩnzɩ hiu nɛ ɛmana-kɛ. Kɛkɛna ɖɔɖɔ ɛ-tɛ roomamnŋ zʊlɩmɩyɛtaa takayaɣ kɩkalaɣ sɔsɔɣa nakayɩ. Ka-taa lɛ, ɛmaba kaŋɖaʊ kɛ caanaʊ taa ɛyaa pɩlɩŋ ndɩ ndɩ lakasɩ nɛ pɛwɛtʊ alɩwaatʊ ndʊ (1812) Napoléon sɔɔjana cɔ Rusii kiliŋgili nɛ patayɔ. Tolstoï kɛna takayɩsɩ mayʊ weyi ɛyaa tɩla-ɩ lɔŋ yɔ pɩlɩɩna tyakayɩsɩ nzɩ ɛma ɛmaɣmaɣ ɛ-yɔɔ yɔ. Ɛyɔɔda ɛ-pɩcatʊ tɔm, e-evebitu tɔm nɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛɛkɛ sɔɔja kɛ Sebastopoli, Krime taa yɔ.