Kuduyuu tɛɛ minziiki

Pɩlɩɩna Wikipediya
Pharos Chamber Music Festival 2014 f
West Cork Chamber Music Festival 2018

Kuduyuu tɛɛ minziiki, pɩkɛ hendu teuu tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩkɛ hikasi wondu pɩyʊ, ɖasɩ, kuwiviri yaa mabʊ kɛlɛ paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ lɛ nɛ kʊ-tʊmɩyɛ tʊ. Nabʊyʊ taa tiluu nabʊyʊ ɛkpɛndɩ nabʊlɛ taa yaa nabutozo taa pɩcɛlɩna hikasi cɔlɔ kɔyɔ pɔtɔŋ se pɩkɛ kuduyuu tɛɛ soo, pɩcɛzɩ pʊyɔɔ kɔyɔ pɛtɛzɩɣ yɔɔdʊʊ yem soo.

Ɛyaa naalɛ, naatozo, nananza, kagbanzɩ, loɖo, lʊbɛ, lutozo, nakʊ nɛ hiu tʊmɩyɛ laɣsɩ kaapɔza pʊ-tʊmɩyɛ tɩnaa cɔɔlɩyɛ paɣtʊ, tiluu, mabɩtʊ pɩlɩna soo wondu cɔlɔ, kɛlɛ ɛyaa ŋñɩɩ pɩzɩna tʊmɩyɛ nɖɩ pɛ-tɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa.

Pharos Chamber Music Festival 2014 e

Tɔmpiye kuduyuu tɛɛ soo lɩ kpaɣ baroki alɩwaatʊ taa, pɩkɛ tɩ-teyaa paɣtʊ se petee-tʊ pa-taa pa-taa yeke.