Aller au contenu

Krishna

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sri Mariamman Temple Singapore 2 amk

Krishna (Krichna, Krsna, कृष्ण, cɩkpɛndʊʊ, yulee-pidimm sanskrit kʊnʊŋ taa) kɛ Ɛsɔ siŋ Ɛndɩ Ɛsɔ sɛtʊ nɔmɔʊ taa. Ɛndɩ Ɛsɔ sɛtʊ tɩnaa tɛ lɛ, ɛkɛ lutozo tʊ weyi ɛwɛ Vishnou taa yɔ. Gaudiya Vaishnavsme tɩnaa tɛ lɛ ɛkɛ kɩlɩm kɛ lalaa kpeekpe taa. Sɔnzɩ sakɩyɛ taa Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa lɛ ɛmʊna samtʊ sakɩyɛ nɛ poluŋkuu ɛ-tɛɛ.

Ɛ-ɖalʊ na-ɩ nɛ ɛcaɣ ɛ cɔlɔ lɛ, ɛlakɩ nɛ ɛsɩɣna ɛnɛ ɛnʊ, pala sakɩyɛ hama laɣsɩ nzɩ sɩɖaŋɩɣ feziŋ kɩtɛkɛdɩŋ weyi ɛhaɣa nɛ ɛsɛ ɛnɛ ɛnʊ yɔ nɛ Balarama pɩlɩna Kamsa yɔ. Kɛlɛ Krishna la lɩmaɣ za mbʊ se ɛɖɩzɩɣ yɛɖɛ yɛɖɛ tɔm naa mba, Krishna Balarama, pɩkɛna-wɛ tʊmɩyɛ se pakandɩ pɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ yoŋ ndɩ ndɩ.

Indischer Maler um 1660 002

Krishna kʊyɩ Yamuna pɔɔ nɔɔ yɔɔ nɛ ɛɖɛɛ ɛcaɣ ɛ nɛ ɛ-samaɣ Dvaraka kɛ Gujarat tɛtʊ taa. Peeɖe ɛkata nɛ ɛkpaɣ halʊ Rukmini. Pʊwayɩ kɛlɛ ɛñɔtɩna Arjuna nɛ Pandava nɛ ɛ nɛ-wɛ pɛkpɛndʊʊ tʊmɩyɛ labʊ Kurukshetra yoŋ ɖeɖe, yoŋ weyi ɛɛlɩ Mahâbhârata (Mahâbhârata Gita taa yɔ) peeɖe ɛkpɛlɛka-wɛ Krishna, kɛlɛ ɛ-kɔɔ Subhadra walɩ Arjuna.

Indischer Maler um 1740 001

Ɛsɔ naa heyi-ɩ kɩyakʊ nakʊyʊ wiye se etekizi Dvârakâ ɛ nɛ ɛ-samaɣ kɔyɔ pe-liɖe nɖɩ ɖɩɖɩŋ yaa ɖɩmʊkɩ. Ŋgʊ pasɩŋʊʊ hapɩyɛ yɔɔ pɔɔ nɔɔ yɔɔ nɛ ɛyaa niidiɣ pa-tɩ nɛ you paɣzɩ. Krishna nɛ ɛ-ɖalʊ pɛcɛyɩ pa-tɩ pɛhɛzɩɣ you aayɩ pawɩɩ. Pese pɔsʊʊ laʊ nɛ patɩmɩɣ se hayɩ ɛsɔ yɔ pɩhɛɛ, peeɖe ɛgbam nɔɔyʊ ñamapa-ɩ ɛ-kɩkpɛzɩŋ ɛlɛ payaɣ Jâras pʊ-tɔbʊʊ se ɛyʊ kɩbɩnʊ, ɛlɛ kpaɣ-ɩ ɛzɩ kpɩnɛ yɔ. Ɛ-natalʊʊ taa ehiɣa ɛsɔ, kiyeke ɖɔɖɔ ɛpɩzaɣ ehiɣ, ɛsɩbɩna-kʊ nɛ patana e-tomnaɣ kɛlɛ patapɩzɩɣ pepimi-ɩ.