Krɩkɛtɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche


Cricketer bowled

Krɩkɛtɩ kɛ sɩpɔɔrɩ ŋgʋ kɩkɛna kpɛm tɛ aleɣya yɔ. Pamakɩ-kʋ nɛ ɖaʋ. Kɩ-pɔza maɖaa hɔlɩŋ nɩɩlɛ, paa hɔlʋʋ ŋgʋ maɖa kpɛnda hiu nɛ kʋɖʋm. Pamakɩ kʋ kadaɣ taa, nɛ kadaɣ ŋga kɛwɛ ɛzɩ yaɖɛ yɔ. Kawalana kɛ-hɛkʋ taa kiŋ, nɛ kahayi kiŋ nɛ kahadɛ kiŋ wɛɛ lɔɔ.

Kadaɣ kanɛyɔ, kɔyɔ nɛ n̄ɩtʋ ndʋ paya tʋ size kazon (gason) yɔ. Kɛ-hɛkʋ taa nɛ lone nɖɩ ɖɩwalanzɩ tala 20 mɛta ɖalakɩŋ taa yɔ. Nɛ paa kama ŋga lɛ, ɖɩna saɣtʋ natʋyʋ ɛzɩ tɩʋ ɖeewa yɔ, koli nɔnɔ.

IPL T20 Chennai vs Kolkata

Katʋ kʋɖʋmtʋ tɛyʋtʋ ɖɔɔ sakɩyɛ. Nɛ papazʋ lɛ, paa hɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-cɛyʋ kɩ-tɩ se kʋɖʋsɩ lɛkʋ kpaɖɛ, nɛ kɩwɛna mabɩyaa naalɛ kadaɣ taa.

Lɛlʋ wɛ hayi, lɛlʋ wɛ hadɛ, nɛ koli n̄ɛwɛ pɛsɩnda. Kpaɖɛ sɔsʋ hɔlʋʋ ŋgʋ maɖa naalɛ panɛ pɛlɛɣzʋ ɖɩcayɛ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pombo kʋnɛ kɩ-leɣya pazʋ yɔ.Maɖa hiu nɛ kʋɖʋm lalaa mba pɛcɛʋ paa ɛsɩmtaa lalaa panɛ.

Sachin celebrates reaching a milestone (5107467849)