Krɩkɛtɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche


Cricketer bowled

Krɩkɛtɩ kɛ sɩpɔɔrɩ ŋgʋ kɩkɛna kpɛm tɛ aleɣya yɔ. Pamakɩ-kʋ nɛ ɖaʋ. Kɩ-pɔza maɖaa hɔlɩŋ nɩɩlɛ, paa hɔlʋʋ ŋgʋ maɖaa kpɛnda hiu nɛ kʋɖʋm. Pamakɩ kʋ kadaɣ taa, nɛ kadaɣ ŋga kɛwɛ ɛzɩ yaɖɛ yɔ. Kawalana kɛ-hɛkʋ taa kiŋ, nɛ kahayi kiŋ nɛ kahadɛ kiŋ wɛɛ lɔɔ.

Kadaɣ kanɛyɔ, kɔyɔ nɛ n̄ɩtʋ ndʋ paya tʋ size kaazɔɔ yɔ. Kɛ-hɛkʋ taa nɛ lone nɖɩ ɖɩwalanzɩ tala mɛta waa nɛɛlɛ ɖalakɩŋ taa mbʋ yɔ. Nɛ paa kama ŋga lɛ, ɖɩna saɣtʋ natʋyʋ ɛzɩ tɩʋ ɖeewa yɔ, koli nɔnɔ.

IPL T20 Chennai vs Kolkata

Papazʋʋ aleɣya anaa lɛ, paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-cɛyʋ kɩ-tɩ se kʋɖʋsɩ lɛkʋʋ kpaaɖɛ. Paa hɔɔlʋʋ ŋgʋʋ lɛ, kɩwɛna mabɩyaa naalɛ kadaɣ taa.

Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kʋɖʋzʋʋ kpaala a-ɖɔɔ yɔ, ŋgʋ wabɩna.

Sachin celebrates reaching a milestone (5107467849)